ประวัติความเป็นมา

T6

YY

        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารวิชาการ1 สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี , ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำที่มั่นคงอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่สาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ   คณะกรรมการร่างหลักสูตรจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดรายวิชาที่ทำให้หลักสูตรของสาขาวิชามีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงมามีดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553

-หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์2555

-หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2557

-หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรแบบก้าวหน้า)

ระดับบัณฑิตศึกษา

-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโพตอนนิกส์)

block