คณาจารย์

Z2

block

block

อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์

โทร : 0-4422-4302

โทรสาร : 0-4422-4603

อีเมล : thanaset@sut.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Hyperthermia, RF & Microwave circuit design, Microwave heating, Dielectric heating, Active antenna, Induction heating, Antenna, Ultra-wideband technology

 

block

<<–ข้อมูลเพิ่มเติม–>>

block

block

Z4

block

block

ผศ.ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์

โทร : 0-4422-4320

โทรสาร : 0-4422-4603

อีเมล : boonsong@sut.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Biophotonics, Nanoplasmonics, Optical Biosensors, Surface Plasmon Resonance, Optical Sensors, Fiber Optic Devices, Optical Microscopy, Optical Devices and Instrumentation, and Bio-microsystems Engineering

block

<<–ข้อมูลเพิ่มเติม–>>

block


block

block

รศ.ดร.ชาญชัย   ทองโสภา

โทร: 0-4422-4397

โทรสาร : 0-4422-4392

อีเมล :  chan@sut.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Hyperthermia, Dielectric heating, Active antenna, Induction heating,RF and Microwave circuit design, Active antenna, Heating application, Network Design.

 

<<–ข้อมูลเพิ่มเติม–>>

block


block

  

block

อาจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย

โทร : 0-4422-3881

โทรสาร : 0-4422-4392

อีเมล : samran.sa@sut.ac.th

ความเชี่ยวชาญ :Induction heating, dielectric heating, RF circuit design

block

<<–ข้อมูลเพิ่มเติม–>>

block