ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า
  

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ. ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
ชื่อย่อ Ph. D. (Electrical Engineering)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

การ พัฒนาอุตสาหกรรมของชาตินับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำโครงสร้างทางเกษตรกรรมของชาติให้เข้มแข็ง เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเป็นประเทศทางเกษตรอุตสาหกรรม อย่างเต็มตัว  คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อคนส่วนใหญ่โดยทั่วไป จะนึกถึงพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า  เป็นต้น เมื่อเอ่ยถึงอุตสาหกรรม  เพราะหากไม่มีพลังงานไม่ว่าในรูปแบบใดที่เหมาะสมแล้ว  มนุษย์ก็มิอาจดำเนินกิจการอุตสาหกรรมได้  แต่เมื่อก้าวย่างเข้าไปในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะพบว่า มีการใช้กลไกต่างๆ  เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  บางโรงงานก็อาจพึ่งพาแรงงานคน  แต่อีกจำนวนไม่น้อยที่พึ่งพาหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติต่างๆ  นักอุตสาหกรรมไม่น้อยเมื่อใช้งานกลไกและระบบอัตโนมัติ  จะนึกถึงว่าเป็นหน้าที่ของวิศวกร ไฟฟ้า  หรือวิศวกรสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติว่า   มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายต่อพัฒนาการทางอุตสาหกรรมของชาติ  นอกจากนั้นแล้วธรรมชาติของวิทยาการแขนงนี้ยังเป็นพหุวิทยาการด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเล็งเห็นว่าการสร้างกำลังคนของชาติ  ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการระบบควบคุมนั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ที่จะรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของประเทศจากเกษตรกรรมไปเป็นเกษตร อุตสาหกรรม  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่เน้นทางระบบควบคุมจึงได้มีการพัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตวิศวกร นักวิชาการ ที่มีความรู้ขั้นสูงด้านระบบและการควบคุมอย่างลึกซึ้ง  มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สังคมต่อไป
หลัก สูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ จึงเน้นทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก  โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบงานวิจัยล้วน  หรือแบบมีการเรียนรายวิชาบรรยายผนวกกับงานวิจัย  ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานทางความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละราย ผู้เลือกแบบวิจัยล้วนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์ดี มาก    ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีมากทางคณิตศาสตร์  ระบบควบคุม   การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์   และการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์     จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานวิจัยทางด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ  ด้านพลังงาน หรือทางด้านระบบอัจฉริยะ  และปัญญาประดิษฐ์    ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณาจารย์ ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ด้วย

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่