ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ M.Eng. (Electrical Engineering)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
การ พัฒนาอุตสาหกรรมของชาตินับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำโครงสร้างทางเกษตรกรรมของชาติให้เข้มแข็ง เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า ประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเป็นประเทศทางเกษตรอุตสาหกรรม อย่างเต็มตัว คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อคนส่วนใหญ่โดยทั่วไป จะนึกถึงพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อเอ่ยถึงอุตสาหกรรม เพราะหากไม่มีพลังงานไม่ว่าในรูปแบบใดที่เหมาะสมแล้ว มนุษย์ก็มิอาจดำเนินกิจการอุตสาหกรรมได้ แต่เมื่อก้าวย่างเข้าไปในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะพบว่า มีการใช้กลไกต่างๆ เครื่องมือทางอุตสาหกรรม บางโรงงานก็อาจพึ่งพาแรงงานคน แต่อีกจำนวนไม่น้อยที่พึ่งพาหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติต่างๆ นักอุตสาหกรรมไม่น้อยเมื่อใช้งานกลไกและระบบอัตโนมัติ จะนึกถึงว่าเป็นหน้าที่ของวิศวกร ไฟฟ้า หรือวิศวกรสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติว่า มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายต่อพัฒนาการทางอุตสาหกรรมของชาติ นอกจากนั้นแล้วธรรมชาติของวิทยาการแขนงนี้ยังเป็นพหุวิทยาการด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเล็งเห็นว่าการสร้างกำลังคนของชาติ ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการระบบควบคุมนั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ที่จะรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของประเทศจากเกษตรกรรมไปเป็นเกษตร อุตสาหกรรม หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เน้นทางระบบควบคุมจึงได้มีการพัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตวิศวกร นักวิชาการ ที่มีความรู้ขั้นสูงด้านระบบและการควบคุมอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สังคมต่อไป
หลัก สูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ จึงเน้นทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบงานวิจัยล้วน หรือแบบมีการเรียนรายวิชาบรรยายผนวกกับงานวิจัย ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานทางความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละราย ผู้เลือกแบบวิจัยล้วนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์ดี มาก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีมากทางคณิตศาสตร์ ระบบควบคุม การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ และการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานวิจัยทางด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ ด้านพลังงาน หรือทางด้านระบบอัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณาจารย์ ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ด้วย

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่