ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Electrical Engineering)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์

หลัก สูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนี้ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นวิศวกรอาชีพ ในแขนงไฟฟ้ากำลัง ดังนั้นเนื้อหารายวิชาที่จัดการศึกษาจึงเช้มขันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นรากฐานอันสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาการไฟฟ้ากำลัง อันได้แก่ วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงสูง นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาทางอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุม ระบบดิจิตอล และไมโครโปรเซสเซอร์ เสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ และจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตอีกด้วย

รายวิชาทาง วิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ จะเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้อุดมด้วยทักษะเทคโนโลยีที่พร้อมมูล ในหลักสูตรยังมีรายวิชาอื่นๆ ทางด้านศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน ที่ช่วยให้บัณฑิตถึงพร้อมด้วยทักษะมนุษย์ (humanware) ทักษะการจัดการ (orgaware) และทักษะข้อมูล (infoware) ที่พร้อมจะดำเนินชีวิตในฐานะวิศวกรที่ดีและพลเมืองที่ดีของชาติ

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่