กลุ่มวิจัย PEMC จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดตั้งกลุ่มวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพื่อทำวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม โดยในกลุ่มวิจัยนี้จะมีหน่วยวิจัยย่อยอีก 3 หน่วยด้วยกันคือ หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ (PERU) หน่วยวิจัยระบบควบคุมและอัตโนมัติ (CARU) และหน่วยวิจัยคุณภาพกำลังไฟฟ้า (PQRU) ทั้ง 3 หน่วยวิจัยสามารถทำงานวิจัยร่วมกันได้อย่างหลากหลาย งานวิจัยในกลุ่มวิจัยนี้ เน้นทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติโดยการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ รวมถึงการจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม