24Jun/16
EE_Curriculum_Cert

EE Curriculum has been certified

สภาวิศวกรรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิชาที่ขอเทียบตามข้อบังคับสภาวิศวกร นักศึกษาดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า