Untitled-2
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
· คณาจารย์
· ทำเนียบบัณฑิตศึกษา
· บุคลากร
· หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
· หลักสูตรปริญญาตรี
· หลักสูตรปริญญาโท-เอก
· โครงการวิจัย
· ผลงานวิชาการ
· งานบริการวิชาการ
· กิจกรรมสาขาฯ
· ติดต่อสาขาวิชาฯ
Untitled-2
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 • วิศวกรรมเซรามิก
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมธรณี
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • Untitled-2
  เว็บไซต์น่าสนใจ
   
   

   
   
   
   
   


  ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิศวกรรมโยธา (School of Civil Engineering)


  Untitled-5
  เอกสารออนไลน์ รายวิชา 430201 Engineering Statics
  PHP-Nuke

   นักศึกษาสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 430201 Engineering Statics ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 ได้ที่นี่คลิ๊ก  ผู้บันทึก agsara เมื่อ พุธ 29 ก.ย. 10@ 09:13:33 ICT (577 ครั้ง)
  (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  Untitled-5
  ประชาสัมพันธ์
  PHP-Nuke รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวิจัย—จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ” ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 ในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

  ผู้บันทึก agsara เมื่อ พุธ 01 ก.ย. 10@ 14:44:51 ICT (665 ครั้ง)
  (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  Untitled-5
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญ
  PHP-Nuke

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553   คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม

  ผู้บันทึก agsara เมื่อ จันทร์ 30 ส.ค. 10@ 16:18:41 ICT (551 ครั้ง)
  (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  Untitled-5
  : ขอแสดงความยินดี
  PHP-Nuke  

     ขอแสดงความยินดีกับ นายวรพันธ์ จับใจ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ รับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย Royal Thai Government (RTG Fellowships) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ปีการศึกษา 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   
    
   ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรศุษม์ ศฤงคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ รับทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (King’s Scholarships)ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ปีการศึกษา 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
   
   ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศน์เกียรติ มีมา (เกียรตินิยมอันดับสอง)นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ รับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย Rayal Thai Government (RTG Fellowships) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ปีการศึกษา 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   
     ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชัย โปร่งมณี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ รับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย Rayal Thai Government (RTG Fellowships) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค ปีการศึกษา 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   


  ผู้บันทึก agsara เมื่อ พฤหัสบดี 01 ก.ค. 10@ 13:56:25 ICT (649 ครั้ง)
  (มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | | จำนวน: 0)
  Untitled-5
  : ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  PHP-Nuke

   ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้บันทึก agsara เมื่อ จันทร์ 21 มิ.ย. 10@ 14:52:13 ICT (703 ครั้ง)
  (แสดงความเห็น? | | จำนวน: 0)
  ทั้งหมด 14 เรื่อง - 3 หน้า ( 5 เรื่องต่อหน้า)

  1 - 2 - 3
  Untitled-3
  แนะนำสาขาวิชา
   
     

       

  Untitled-3
  อื่นๆ ในวิศวกรรมโยธา

  - กระดานข่าววิชาสาขาฯ
  - เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา

  Untitled-3
  เรื่องเด่น !! SUT CE

   
   
   


     Untitled-3
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์