ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
                :  Asst.Prof.Dr.Theerawat Sinsiri
 

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Civil Engineering), 2006
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand


E-mail
: sinsiri@g.sut.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม | Biographical Data

 

 

 

งานวิจัย
1). คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูง
2). ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
3). การพัฒนาเถ้าชีวมวลในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
4). การศึกษาการชะละลายสารปนเปื้อนโลหะหนักในซีเมนเพสต์ที่ผสมวัสดะปอซโซลาน
5). การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กของเถ้าชีวมวล
6). การใช้ดินขาวเผาเพื่อเป็นวัสดุประสาน 
7). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลต์ในงานคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลต์ในงานคอนกรีตโครงสร้างมวลเบา
 
 
 

วิชาที่สอน
1). 430243 Surveying Camp
2). 430638 Advanced Analytical Tools in Cement Based Materials
3). 430627 Advanced Concrete Technology
4). 430311 Concrete Technology
5). 430242 Surveying Laboratory
6). 430241 Surveying
 
 
 
 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา