รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
                :  Assoc.Prof.Dr.Sittichai Seangatith

ตำแหน่ง :  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
              


วุฒิการศึกษา
: Ph.D. (Civil Engineering), 1997
                        University of Texas at Arlington, U.S.A.


E-mail
: sitichai@sut.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม | Biographical Data

 

 

 

งานวิจัย
1). การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยปลอกเหล็กและถูกโอบรัดก่อนภายใต้แรงอัดในแนวแกน
2). การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลของรอยต่อของคานคอนกรีตสำเร็จรูป
3). สมบัติทางกลของโพลิเอสเตอร์โพลิเมอร์คอนกรีตภายใต้แรงอัดและแรงดึง
4). การเสริมกำลังอัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดกลมโดยการโอบรัดด้วยปลอดเหล็ก
5). การเสริมกำลังอัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการโอบรัดด้วยปลอกเหล็ก
 
 
 
 
 

วิชาที่สอน
1). 430622 Advanced Mechanics of Materials
2). 430332  Structural Analysis
3). 430331  Theory of Structures
4). 430212  Material Testing
5). 430211 Mechanics of Materials I
6). 430201 Engineering Statics
 
 
 
 

 

 

 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา