ผลงานวิจัย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
There are no translations available.

 

ผลงานวิจัย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
          
          
          
          
          
          
N.Teaumroong, C.Wanapu,Y.Chankum, W.Arjharn, S.Sang-Arthit, K.Teaimthaisong, and N.BoonkerdPRODUCTION AND APPLICATION OF BIOORGANIC FERTILIZERS FOR ORGANIC FARMING SYSTEMS IN THAILAND : A CASE STUDYSpringer, 2010 ปี พ.ศ.ที่แต่ง : ฉบับที่/Vol. : ครั้งที่พิมพ์ : จำนวนเล่ม : เล่มที่ :หนังสือ 2553
ชุลีพร อุยยืนยงค์ และสิทธิชัย แสงอาทิตย์การศึกษากำลังของคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ถูกโอบรัดก่อนด้วยปลอกเหล็กการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 สถานที่ : โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) จ.อุบลราชธานี วันที่ 12/05/2553 ถึงวันที่ 14/05/2553 หน้า - ปี พ.ศ. 2553ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25532553
จักษดา ธำรงวุฒิ และ สิทธิชัย แสงอาทิตย์การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลของคานคอนกรีตฉีดแรงบางส่วนสำเร็จรูปการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 5 สถานที่ : สมาคมคอนกรีตไทย (in CD-Rom format) วันที่ 20/10/2552 ถึงวันที่ 22/10/2552 หน้า no.STR-07 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522553
Seangatith, S. and Thumrongvut, J.,Experimental Investigation on Square Steel Tubed RC Columns Under Axial CompressionSuranaree Journal of Science and Technology ปีที่/No.: 16 ฉบับที่/Vol. : 3 เดือน : กรกฏาคม ปี 2552 ถึง : กันยายน ปี 2552 หน้า : 205-220 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับชาติ25522552
หวังแก้ว บุญสวน สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และสงวน วงษ์ชวลิตกุลพฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้การจัด การเฉือนและการดัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เล่มที่ 4 วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 1625-1632 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
จักษดา ธำรงวุฒิ สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และหวังแก้ว บุญสวนTubed Concrete Column หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านเท่าและสมการออกแบบของเสาเชิงประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เล่มที่ 6 วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 1931-1937 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
Duangjaras, C., Seangatith, S. and Apichatvallop, A.Failure Characteristics of Full Depth Precast Slabs With Loop JointsThe Fortheenth National Convention on Civil Engineering สถานที่ : Suranaree University of Technology, Nakhon-Ratchasima, Thailand, Vol.6 วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 2275-2279 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และจักษดา ธำรงวุฒิการตรวจสอบ TUBED CONCRETE COLUMN หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านเท่าภายใต้แรงกดอัดในแนวแกนวิศวกรรมสาร มข. ปีที่/No.: 35 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : มกราคม ปี 2551 ถึง : กุมภาพันธ์ ปี 2551 หน้า : 81-99 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับชาติ25512551
Seangatith, S.Study on Impact Responses of Pultmded GFRP, Steel and Aluminium Beams by Using Drop-Weight Impact TestSuranaree Journal of Science and Technology ปีที่/No.: 15 ฉบับที่/Vol. : 3 เดือน : กรกฏาคม ปี 2551 ถึง : กันยายน ปี 2551 หน้า : 191-199 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับชาติ25512551
จักษดา ธำรงวุฒิ และ สิทธิชัย แสงอาทิตย์การทดสอบ Tubed RC Column หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายใต้แรงกดอัดในแนวแกน (Tests on Square Tubed RC Columns Subjected to Axial Compressionการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ วสท. สถานที่ : พัทยา วันที่ 14/05/2551 ถึงวันที่ 16/05/2551 หน้า STR-048 ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และจักษดา ธำรงวุฒิพฤติกรรมทางโครงสร้างของ tubed column หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านเท่าการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สถานที่ : พิษณุโลก วันที่ 02/05/2550 ถึงวันที่ 04/05/2550 หน้า STR-018 ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และศรัณย์ กำจัดโรคพฤติกรรมการรับแรงอัดในแนวแกนและสมการออกแบบของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินเป็นแบบหล่อถาวรวารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2549. หน้า 351-362 ปีที่/No.: 13 ฉบับที่/Vol. : 4 เดือน : ตุลาคม ปี 2549 ถึง : ธันวาคม ปี 2549 หน้า : 351-362 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับชาติ25492550
Thumrongvut, J. and Seangatith, S.,Experimental Investigation on Concrete Columns Confined with Steel Jackets Subjected to Concentric Axial CompressionThe 6th National Symposium on Graduate Research Graduate School, สถานที่ : Chulalongkorn University, Bangkok วันที่ 13/10/2549 ถึงวันที่ 14/10/2549 หน้า J1_J0028 ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492550
จักษดา ธำรงวุฒิ กรรณ คำลือ สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และวินัย มณีรัตน์การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลของรอยต่อของคานคอนกรีตสำเร็จรูปการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สถานที่ : พิษณุโลก วันที่ 02/05/2550 ถึงวันที่ 04/05/2550 หน้า str-028 ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502549
กรรณ คำลือ และสิทธิชัย แสงอาทิตย์พฤติกรรมของคานคอนกรีตสำเร็จรูปแบบอัดแรงบางส่วนภายใต้แรงกระทำตามขวางการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สถานที่ : พัทยา, ชลบุรี วันที่ 02/05/2548 ถึงวันที่ 04/05/2548 หน้า ST 58-63 ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และอำนาจ อภิชาติวัลลภการศึกษาการใช้เส้นพลาสติกที่ใช้แล้วแบบสั้นผสมในคอนกรีตการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11     สถานที่ : ภูเก็ต วันที่ 19/04/2549 ถึงวันที่ 21/04/2549 หน้า MAT003   ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
จักษดา ธำรงวุฒิและสิทธิชัย แสงอาทิตย์ผลของการโอบรัดของปลอกเหล็กและปลอก stainless steel ต่อพฤติกรรมเสาคอนกรีตการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 2, สมาคมคอนกรีตไทย สถานที่ : อุดรธานี วันที่ 25/10/2549 ถึงวันที่ 27/10/2549 หน้า STR-002 ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
จักษดา ธำรงวุฒิ และ สิทธิชัย แสงอาทิตย์ผลของความยาวระยะฝังเหล็กรางน้ำที่มีต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่/No.: 13 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : มกราคม ปี 2549 ถึง : มีนาคม ปี 2549 หน้า : 11-19 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับชาติ25492549
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และ นริศ พิเชียรโชติการตรวจสอบพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเสริมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยคาร์บอนวิศวกรรมสาร ม.ข. ปีที่/No.: 33 ฉบับที่/Vol. : 5 เดือน : กันยายน ปี 2549 ถึง : ตุลาคม ปี 2549 หน้า : 525-539 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับชาติ25492549
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และศรัณย์ กำจัดโรคพฤติกรรมการรับแรงอัดในแนวแกนและสมการออกแบบของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินเป็นแบบหล่อถาวรวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่/No.: 13 ฉบับที่/Vol. : 4 เดือน : ตุลาคม ปี 2549 ถึง : ธันวาคม ปี 2549 หน้า : 351-362 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับชาติ25492549
หวังแก้ว บุญสวน และ สิทธิชัย แสงอาทิตย์การคำนวณพฤติกรรมและน้ำหนักโก่งเดาะของชิ้นส่วนพลาสติกเสริมเส้นใยรูปฉากขาเท่ากันภายใต้การรับน้ำหนักกดอัดตามแนวแกนตรงศูนย์โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 สถานที่ : นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. I0036.(ในรูปแบบ CD-Rom) วันที่ 18/10/2548 ถึงวันที่ 20/10/2548 หน้า paper no. I0036 ปี พ.ศ. 2548ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25482549
Duangiaras, C., Seangatitth, S. and Apichatvullop, A.Distribution of Moments in Slabs with Elastic Mid-Span Beams and Elastic Beams Between All SupportsIn Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2006 สถานที่ : Thailand : Faculty of Engineering, Khon Kaen University วันที่ 25/01/2549 ถึงวันที่ 27/01/2549 หน้า CIV_61T ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492548
Seangatitth, S.Short-term Behaviors and Design Equation of Mortarless Reinforced Concrete Masonry Walls.Suranaree Journal of Science and Technology ปีที่/No.: 13 ฉบับที่/Vol. : 3 เดือน : กรกฏาคม ปี 2548 ถึง : กันยายน ปี 2548 หน้า : 178-192 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2548วารสารวิชาการระดับชาติ25482548
จักษดา ธำรงวุฒิ และสิทธิชัย แสงอาทิตย์คานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีเหล็กหน้าตัดรูปตัวซีฝังที่ส่วนรองรับภายใต้แรงกระทำเป็นจุดตามขวางการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สถานที่ : พัทยา, ชลบุรี วันที่ 02/05/2548 ถึงวันที่ 04/05/2548 หน้า STR 1-6 ปี พ.ศ. 2548ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25482548
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และศาสน์ สุขประเสริฐกำลังรับแรงดึงของรอยเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อแผ่นเหล็กโดยช่างเชื่อมในจังหวัดนครราชสีมาวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่/No.: 11 ฉบับที่/Vol. : 2 เดือน : เมษายน ปี 2547 ถึง : มิถุนายน ปี 2547 หน้า : 115-124 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2547วารสารวิชาการระดับชาติ25472547
Seangatith, S.Buckling Strength of GFRP Equal-leg Angle Structural Members under Concentric Axial CompressionSuranaree Journal of Science and Technology ปีที่/No.: 12 ฉบับที่/Vol. : 3 เดือน : กรกฏาคม ปี 2547 ถึง : กันยายน ปี 2547 หน้า : 230-242 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2547วารสารวิชาการระดับชาติ25472547
Seangatith, S.Mortarless Reinforced Concrete Masonry Wall under Concentrated Axial LoadThe First International Conference of Asian Concrete Federation (ACF) สถานที่ : Chiang Mai, Thailand วันที่ 28/10/2547 ถึงวันที่ 29/10/2547 หน้า 143-160 ปี พ.ศ. 2547ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25472547
Seangatith, S.GFRP Box Columns with Different Supports Subjected to Axial CompressionThe Ninth National Convention on Civil Engineering สถานที่ : Phetchaburi, Thailand วันที่ 19/05/2547 ถึงวันที่ 21/05/2547 หน้า STR 17-22 ปี พ.ศ. 2547ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25472547
สิทธิชัย เลิศวิชัย และสิทธิชัย แสงอาทิตย์พฤติกรรมของผนังคอนกรีตบล็อกเสริมเหล็กแบบไร้ปูนก่อภายใต้แรงกดอัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สถานที่ : เพชรบุรี วันที่ 19/05/2547 ถึงวันที่ 21/05/2547 หน้า STR 23-28 ปี พ.ศ. 2547ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25472547
Duangjaras, C., Seangatith, S., and Apichatvullop, A.,Moment Coefficients of Two-way Slabs by Finite Element MethodThe Eight Annual National Symposium on Computational Science and Engineering สถานที่ : Suranaree University of Technology วันที่ 21/07/2547 ถึงวันที่ 23/07/2547 หน้า ในรูปแบบ CD-Rom ปี พ.ศ. 2547ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25472547
ศรัณย์ กำจัดโรค และสิทธิชัย แสงอาทิตย์เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยท่อซีเมนต์ใยหินภายใต้แรงกดอัดในแนวแกนการประชุมวิชาการนวัตกรรมทางวิศวกรรมสำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23/01/2547 ถึงวันที่ 24/01/2547 หน้า ในรูปแบบ CD-Rom ปี พ.ศ. 2547ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2547 2546
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และวิมล สมสะอาดพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเสริมกำลังภายนอกด้วยแผ่นเหล็กวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่/No.: 10 ฉบับที่/Vol. : 2 เดือน : เมษายน ปี 2546 ถึง : มิถุนายน ปี 2546 หน้า : 110-124 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2546วารสารวิชาการระดับชาติ25462546
Seangatith, S.Experimental Investigation on Flexural Behaviors of Precast Prestressed Concrete Slabs Strengthened by Using Steel PlatesThe Ninth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction สถานที่ : Bali, Indonesia วันที่ 16/12/2546 ถึงวันที่ 18/12/2546 หน้า MMR 54-59 ปี พ.ศ. 2546ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25462546
Seangatith, S.Mechanical Behaviors of GFRP Box Beams with Low Span-to-Depth Ratios Subjected to Three-Point LoadingThe Eighth National Convention on Civil Engineering สถานที่ : Khon Kaen วันที่ 23/10/2545 ถึงวันที่ 25/10/2545 หน้า MAT-121-125 ปี พ.ศ. 2545ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25452545
Seangatith, S., and Yuan, R.L.Experimental Investigation on Impact Responses of Pultruded GFRP Box BeamsThe Eighth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction สถานที่ : Singapore วันที่ 05/12/2544 ถึงวันที่ 07/12/2544 หน้า Paper No. 1020 ปี พ.ศ. 2544ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25442544
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และจีรวัฒน์ ไชยจารุวณิชกำลังรับแรงกดอัดของคอนกรีตบล็อกและ Prism ของคอนกรีตบล็อกวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่/No.: 8 ฉบับที่/Vol. : 3 เดือน : กรกฏาคม ปี 2544 ถึง : กันยายน ปี 2544 หน้า : 131-137 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2544วารสารวิชาการระดับชาติ25442544
    

 

Main Menu

Student Menu