โครงการวิจัย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

โครงการวิจัย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1  การศึกษาโดยการทดสอบเสาประกอบพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดหน้าตัด                                            ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  2554

   30,000 

 2  สมบัติทางกลของพอลิเอสเตอร์พอลิเมอร์คอนกรีตภายใต้แรงอัดและแรงดึง ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  2554

 30,000

 3  การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยปลอกเหล็กและถูกโอบรัดก่อนภายใต้แรงอัดในแนวแกน สำนักงบประมาณ  2553

 255,000

 4  สมบัติทางกลของโพลิเอสเตอร์โพลิเมอร์คอนกรีตภายใต้แรงอัดและแรงดึง     สำนักงบประมาณ  2552

 370,500

 5  การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลของรอยต่อของคานคอนกรีตสำเร็จรูป  บริษัทยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์   2552

 60,000

 6  การเสริมกำลังอัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดกลมโดยการโอบรัดด้วยปลอดเหล็ก     ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา   2551 

 30,000

 7  การเสริมกำลังอัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการโอบรัดด้วยปลอกเหล็ก ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  2551

    30,000

8  การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยปลอกเหล็กและถูกโอบรัดก่อนภายใต้แรงอัดในแนวแกนสำนักงบประมาณ  2551    290,000
      
     
        
        
          
      

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา