กิจกรรมสาขาของคณาจารย์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กิจกรรมสาขาของคณาจารย์

กิจกรรมสาขาของคณาจารย์

  • ปีการศึกษาที่ 2551

 

ลำดับที่ วันที่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ ประกาศวัน
ที่
123-24 พ.ย.2551สาขาวิชาจัดสัมมนาบัณฑิตศึกษา ประภาคการศึกษาที่ 2/2551 อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา25 พ.ย.2551
25 พ.ย.2551หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต้อนรับผู้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิศวกรรมโยธา จาก โรงเรียนนายร้อย จปร.อาคารเครื่องมือและวิทยาศาสตร์8 พ.ย.2551
326 พ.ค. 51หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดประชุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แนะแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎระเบียบ เป็นต้นอาคารเรียนรวม28 พ.ค.2551
414-16 พ.ค. 51คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เดินทางดูงาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13ณ จ.ชลบุรี 19 พ.ค.251
525 ม.ค. 2551อ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ และนางสาว หฤทัย มาศโค้ง นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาชงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550 ได้รับรางวัลชมเชยณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม30 ม.ค. 2551
630 ม.ค. 2551-1 ก.พ. 2551สาขาวิศวกรรมโยธาจัดอบรมโปรแกรม Robot millenium 20.1 Educationณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM 3 อาคารเครื่องมือ 630 ม.ค. 2551

 

  • ปีการศึกษาที่ 2550

 

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ ประกาศวัน
ที่
30 ส.ค. 2550อ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 8 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 ก.ย.2550
17 มิ.ย. 2550ผศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบสุข เป็นประธานในการเปิดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมปล่อยปลา ร่วมกับนักศึกษาชมรมโครงสร้างณ ชมรมโครงสร้าง มทส.19 มิ.ย. 2550
15 พ.ค. 2550 อ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง นำนักศึกษาเข้าประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ณ วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย 18 พ.ค. 2550
8-11 พ.ค. 2550 ผศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เดินทางไปเสนอบทความ ชื่อ Analysis of Development Pavement StabiliZation : A Field Investigation ณ Sheraton Subang Hotel&Towers,Selagor,
Malaysia
15 พ.ด. 2550
2-4 พ.ค. 2550 การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 6 พ.ค.2550
21-23 เม.ย.2550 อ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เดินทางไปเสนอบทความ ชื่อ International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering TC6 Committee on Unsaturated Soils ร่วมกับ Zhejiang University ณ เมืองนานกิง ประเทศจีน 28 เม.ย. 2550

 

 

 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา