วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

 

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

                เป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่งของวิศวกรรมโยธาที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีในด้านการบริหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างประสบความสำเร็จสูงสุด ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตลอดช่วงอายุขัยของโครงการก่อสร้างตั้งแต่ความคิดริเริ่มโครงการจนถึงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ขั้นตอนการก่อสร้าง วิทยาศาสตร์การก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การวางแผนงานโครงการก่อสร้างและการควบคุม การบริหารการเงิน ต้นทุน เวลา คุณภาพ สัญญาก่อสร้าง ความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการกับกรณีพิพาทและการฟ้องร้อง การบริหารองค์กรทีมงานก่อสร้าง ด้วยการจัดโครงสร้างองค์กร การแจกแจงบทบาทหน้าที่ และความเป็นผู้นำ ด้วยวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ การติดต่อการประสานงาน และทักษะมนุษยสัมพันธ์คณาจารย์ด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

1. ผศ.ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร
2. ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ

 รายวิชาด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

   ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
   1. ENGINEERING MANAGEMENT (430302)
   2. CONTRACT, SPECIFICATIONS AND LAWS FOR ENGINEERS (430401)
   3. CONSTRUCTION MANAGEMENT (430402)
   4. CONSTRUCTION ESIMATION (430403)
   5. CONSTRUCTION TECHNIQUE AND EQUIPMENTS (430404)


   ระดับบัญฑิตศึกษา (Graduate)
   1. CONTEMPORARY MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION ()
   2. FINANCIAL MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION ()
   3. LEGAL CONCEPTS AND CONTRACT ADMINISTRATION ()
   4. OPERATION RESEARCH METHOD FOR CONSTRUCTION ()
   5. PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ()
   6. ECONOMIC DECISION ANALYSIS IN CONSTRUCTION ()

 รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

   ระดับบัญฑิตศึกษา (Graduate)
   1. INFORMATION TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT ()
   2. ADVANCED PROJECT PLANNING AND CONTROLS ()

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา