วิศวกรรมแหล่งน้ำ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ

วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ

 

วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ

       เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยสอนในวิชาพื้นฐานด้านอุทกวิทยา, ชลศาสตร์, ชลศาสตร์วิศวกรรม, วิศวกรรมประปา และวิศวกรรมชลประทาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการบริหารจัดการระบบประปาในเมือง การออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน การทำนายน้ำท่วม กลศาสตร์การไหลของน้ำ การออกแบบอาคารชลศาสตร์ และการดำเนินการในการชลประทาน ซึ่งการประยุกต์เหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญในการวางแผน ออกแบบ และการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดของทั้งระบบแหล่งน้ำคณาจารย์ด้านวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ

1. ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
2. ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา
3. ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุลรายวิชาด้านวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ 
 
       ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)

1. 430251 ชลศาสตร์ ( Hydraulics)
2. 430351 ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)   
3. 430352 อุทกวิทยา ( Hydrology)
4. 430451 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)
5. 430454 วิศวกรรมน้ำประปา (Water Supply Engineering)  
6. 430453 วิศวกรรมชลประทาน (Irrigation Engineering)


      ระดับบัญฑิตศึกษา
1. 430660 Advanced Hydrology
2. 430661 Computational Hydraulics
3. 430662 System Analysis
4. 430663 Modeling of Hydrologic Processes
5. 430664 Water Resources Systems Analysis
6. 430665 River and Floodplain Management 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา