วิศวกรรมปฐพี
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
วิศวกรรมปฐพี

วิศวกรรมปฐพี

 

 

วิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นสาขาวิชาที่รวบรวมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงปฏิบัติและวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของดิน และน้ำใต้ดิน เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมโยธา

 

หลักสูตร

           กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิคที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีประกอบด้วยวิชากลศาสตร์ดิน วิชาวิศวกรรมฐานราก วิชาโครงสร้างงานดิน และวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ และกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วยวิชาแกนสำหรับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธาและวิชาเฉพาะทางสายวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิคประกอบด้วยวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ชั้นสูงและเครื่องมือในสนาม วิชากลศาสตร์ดินเชิงทฤษฎี วิชาออกแบบฐานรากชั้นสูง วิชาจีโอเมคคานิคส์ วิชากลศาสตร์ของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ วิชาการปรับปรุงดิน เป็นต้น

 

ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก

         ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทางมีอุปกรณ์ทดสอบมาตรฐาน สำหรับการขุดและเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบจำแนกชนิดของดิน หาคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ การบดอัดดิน และคุณสมบัติทางวิศวกรรม ได้แก่ การซึมผ่านได้ การอัดตัวคายน้ำ การหากำลังรับแรงเฉือนโดยการเฉือนตรงและการกดสามแกน  นอกจากนี้ยังมีชุดทดสอบสำหรับหาคุณลักษณะการอุ้มน้ำของดินโดยใช้หลักการย้ายแกน ในส่วนของซอฟท์แวร์ช่วยคำนวณ สาขาวิชามีลิขสิทธิ์โปรแกรม สำหรับจำลองเชิงกลศาสตร์ของงานด้านวิศวกรรมปฐพี และจำลองการไหลแบบหลายเฟสหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ABAQUS PLAXIS และ TOUGH2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองสำหรับช่วยคำนวณงานฐานราก ได้แก่ SUT FOUNDATION, SUT Structor นอกจากอุปกรณ์และชุดสอบต่างๆในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ สามารถใช้ได้ตามความต้องการหากมีความประสงค์จะใช้ในการวิจัยคณาจารย์ด้านวิศวกรรมปฐพี
1. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
2. ผศ.ดร. พรพจน์ ตันเส็ง
3. ผศ.ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์


รายวิชาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
   ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
   1. SOIL MECHANICS (430321)
   2. FOUNDATION ENGINEERING (430421)
   3. EARTH STRUCTURES (430422)

   ระดับบัญฑิตศึกษา (Graduate)
   1. CONTINUUM MECHANICS (410610)
   2. THEORETICAL SOIL MECHANICS (410650)
   3. ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING (410652)
   4. GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES (410653
   5. GEOMECHANICS (410655)
   6. EARTH DAM DESIGN (410656)
   7. ANALYTICAL METHOD IN GEOTECHNICAL ENGINEERING (410658)รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมธรณีเทคนิค
   ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
   1. SOIL MECHANICS LABORATORY (430322)

   ระดับบัญฑิตศึกษา (Graduate)
   1. LABORATORY, FIELD TESTING, AND INSTRUMENTATION (410651)


 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา