ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล :  ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
                :  Prof.Dr.Suksun Horpibulsuk

ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
                :  หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา


วุฒิการศึกษา
: Ph.D. (Geotechnical Engineering), 2001
                        Saga University , Japan


E-mail
: suksun@g.sut.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม | Biographical data
งานวิจัยเด่น
1). การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าลอย
2). การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์
3). เสถียรภาพของกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall)
4). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Constitutive model) สำหรับดินเหนียวธรรมชาติและดินเหนียวซีเมนต์
5). การศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
วิชาที่สอน
1). 430421  Foundation Engineering.
2). 430322 Soil Mechanics Lab.
3). 430642 Ground Improvement Techniques.
4). 430640 Theoretical Soil Mechanics.
5). 430422  Earth Structures.
6). 430201 Engineering Statics.
 
 
 
 
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา