คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 

PICDATA

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
 
E-mail : cjothit@sut.ac.th

ห้องทำงาน : D21

โทรศัพท์ : 044 - 224844

PICDATA

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ปรียาพร  โกษา

E-mail : kosa@sut.ac.th

ห้องทำงาน : C04

โทรศัพท์ : 044 - 224350

PICDATA

ชื่อ-สกุล : ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล 
              
E-mail : chow@sut.ac.th

ห้องทำงาน : CE12 ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1

 

โทรศัพท์ : 044 - 224616

 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา