ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา

ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
           
       
      
      
ปรียาพรโกษาBest Oral Presentation Awardมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย     รายละเอียดรางวัล International Conference on Sustainable Community Development 2010รางวัล21/01/25532553
Kosa, P.Air temperature and actual evapotranspiration correlation using landsat 5 TM satellite imagery.Kasetsart Journal - Natural Science     ปีที่/No.: 43    ฉบับที่/Vol. : 3     เดือน : - ปี 2552     ถึง : - ปี     หน้า : 605-611   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2552
 - Preeyaphorn Kosa, Thanatchai Kulworawanichpong, Rerkchai Srivoramas, Avirut Chinkulkijiniwat, Suksun Horpibulsuk and Neung Teaumroong (2011). Potential Micro-hydropower Assessment in Mun River Basin, Thailand. Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2011). 25-28 March, 2011. Wuhan, China.
 - Preeyaphorn Kosa (2011) The Effect of Temperature on Actual Evapotranspiration based on Landsat 5 TM Satellite Imagery, Evapotranspiration, Leszek Labedzki (Ed.), ISBN: 978-953-307-251-7, InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-effect-of-temperature-on-actual-evapotranspiration-based-on-landsat-5-tm-satellite-imagery
 - Preeyaphorn Kosa, Thanatchai Kulworawanichpong, Rerkchai Srivoramas, Avirut Chinkulkijiniwat, Suksun Horpibulsuk and Neung Teaumroong (2011). The potential micro-hydropower projects in Nakhon Ratchasima province,Thailand. Renewable Energy. Volume 36, 1133-1137.
 - ปรียาพร โกษา. (2553) การคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืชด้วยหลักการความสมดุลพลังงานและข้อมูลดาวเทียม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553.
 - หนึ่ง เตียอำรุง, สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, โสภณ  วงศ์แก้ว, พงษ์ชัย จิตตะมัย, สัญญา สราภิรมย์, ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, ปรียาพร โกษา, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ, อวิรุทธ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์, อัฆพรรค์ วรรณโกมล, วชรภูมิ เบญจโอฬาร, บุญช่วย บุญมี, ยุทธนินทร์ ทับไธสง, เกษม ขอจุลกลาง, กิติ มุลาลินท์, สุริยะ ชนะชัย, สุวิทย์ อ๋องสมหวัง. (2553) “การศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำมูลการประชุมงานวิจัยพลังงานทดแทนของ วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 26-27 มกราคม พ.ศ. 2553. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 - Preeyaphorn Kosa, Thanatchai Kulworawanichpong, Rerkchai Srivoramas, Avirut Chinkulkijiniwat, Suksun Horpibulsuk and Neung Teaumroong (2010) “Potential Site Assessment of Micro-hydropower Projects in Nakhon Ratchasima Province, Thailand” International Conference on Sustainable Community Development 2010.  21-23 January, 2010, Khon Kaen University, Nongkhai Campus, Thailand and Vientiane, Lao PDR.
 - Phongchai Jittamai, Vacharapoom Benjaoran, Thanatchai Kulworawanichpong, Preeyaphorn Kosa, Boonchauy Boonmee, Napat Noinumsai, Kitti Mulalin, Krittipong Wongkamchan, Thirapan Kangwansura, and Neung Teaumroong (2010) “Multi-Criteria Decision Making for Prioritizing Hydropower project in Mun River Basin using Analytic Hierarchy Process” International Conference on Sustainable Community Development 2010.  21-23 January, 2010, Khon Kaen University, Nongkhai Campus, Thailand and Vientiane, Lao PDR.

     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา