ผลงานวิจัย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

 

ผลงานวิจัย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
      
      
           
Jothityangkoon, C., & Sivapalan, M.Framework for exploration of climatic and landscape controls on catchment water balance, with emphasis on inter-annual variability.Journal of Hydrology, 371(1-4) ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี 2552 ถึง : - ปี หน้า : 154-168. ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร และเชาวน์ หิรัญตียะกุลการประมาณปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 1189-1194 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
Jothityangkoon, C. and Hiranteeyakuk, C.Hydrological Model Development for Daily Water Balance of Mun RiverThe 4 th Annual Meeting, Asia Oceania Geosciences Society สถานที่ : Bangkok วันที่ 31/07/2550 ถึงวันที่ 04/08/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502550
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร และเชาวน์ หิรัญติยกุลการทำนายปริมาณน้ำท่วมสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ : แนวคิดการพัฒนาแบบจำลองการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (NCCE 12) สถานที่ : โรงแรมอมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก วันที่ 02/05/2550 ถึงวันที่ 04/05/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร สุดจิต ครุจิต ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา และ สุนิติยา เถื่อนนาดีกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษา 5 ชุมชนของ จังหวัดนครราชสีมาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5. สถานที่ : กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 08/03/2549 ถึงวันที่ 10/03/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร และ เชาวน์ หิรัญตียะกุลการพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาเพื่อการศึกษาสมดุลของน้ำรายวันสำหรับลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำมูลการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
Jothityangkoon, C., Hirunteeyakul, C. and Sangabankoke,Hydrological Model Development for Water Balance Study in Salt-Affected Catchment of Mun River BasinInternational Conference on Modeling Tools for Environment and Resources Management (MTERM) สถานที่ : AIT, Thailand วันที่ 06/06/2548 ถึงวันที่ 10/06/2548 หน้า - ปี พ.ศ. 2548ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25482548
    
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา