ผลงานวิจัย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

 

ผลงานวิจัย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
          
          
          
          
          
          
Horpibulsuk, S., Liu, M.D., Liyanapathirana, D.S., Suebsuk, J.Behaviour of cemented clay simulated via the theoretical framework of the Structured Cam Clay modelComputers and Geotechnics 37 (1-2), ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี 2553 ถึง : - ปี หน้า : pp. 1-9 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2553วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25532553
Hotpibuksuk, S., Rachan, R, Chinkulkijniwat, A., Raksachon, Y. and Suddeepong, A.Analysis of Strength Developemtn in Cement-Stabilized Silty Clay From Microstructural ConsiderationsConstruction and Building Materials ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี 2553 ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2553วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25532553
Chinkulkijniwat, A., Man-koksung, E, Uchaipochat, A. and Horpibulsuk, S.Prediction of Compaction Characteristics of Non-gravel and Gravelly Soils Using a Small Compaction ApparatusJournal of Astm International ปีที่/No.: 7 ฉบับที่/Vol. : 7 เดือน : - ปี 2010 ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2553วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25532553
Suksun Horpibulsuk, and Anek NimitkornbureebPULLOUT RESISTANCE OF BEARING REINFORCEMENT EMBEDDED IN SANDSolis and Foundations ปีที่/No.: 2 ฉบับที่/Vol. : 50 เดือน : เมษายน ปี 2553 ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2553วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25532553
Horpibulsuk, s., Suksiripattanapong, C. and Niramitkornburee, A.A Method of Examining Internal Stability of Bearing Reinforcement Earth (BRE) WallSuranaree Journal Science Technologh ปีที่/No.: 1 ฉบับที่/Vol. : 17 เดือน : มกราคม ปี ถึง : มีนาคม ปี หน้า : 1-11 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2553วารสารวิชาการระดับชาติ25532553
ชยกฤต เพชรช่วย และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขการพัฒนากำลังอัดของดินเหนียวปนดินตะกอนผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานที่ : โรงแรม................. จ.อุบลราชธานี วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2553ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25532553
เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขพฤติกรรมของกำแพงกันดินที่เสริมกำลังด้วยเหล็กเสริมแบกทานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ สถานที่ : อุบลราชธานี (CD) วันที่ 12/05/2553 ถึงวันที่ 14/05/2553 หน้า - ปี พ.ศ. 2553ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25532553
วรวิทย์ โพธิ์จันทร์ และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขการใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเค็มการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 12/05/2553 ถึงวันที่ 14/05/2553 หน้า - ปี พ.ศ. 2553ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25532553
Horpibulsuk, S., Rachan, R. and Raksachon, K.Role of Fly Ash on Strength and Microstructure Development in Blended Cement Stabilized Silty ClaySoils and Foundations ปีที่/No.: 49 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : - ปี 2552 ถึง : - ปี หน้า : 85-98 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
Horpibulsuk, S., Katkan, W., and Naramitkornburee, A.Modified Ohio's Curves: A Rapid Estimation of Compaction Curves for Coarse- and Fine-Grained SoilsGeotechnical Testing Journal ปีที่/No.: 32 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : - ปี 2552 ถึง : - ปี หน้า : 64-75 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
Rachan, R., Chim-Oye, W., and Horpibulsuk, S.Application of biomass fly ash as a pozzolanic material for stabilization of low-swelling clayLowland Technology International ปีที่/No.: 11 ฉบับที่/Vol. : 17 เดือน : - ปี 2552 ถึง : - ปี หน้า : 11-19 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
Shen, S. L., Horpibulsuk, S., Liao, S. M., and Peng, F. L.Analysis of the behavior of DOT tunnel lining caused by rolling correction operationTunnelling and Underground Space Technology ปีที่/No.: 24 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : - ปี 2552 ถึง : - ปี หน้า : 84-90 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
Horpibulsuk, S., Suebsuk, J., Chinkulkijniwat, A.A study of the compression behaviour of structured clays.The Japanese Geotechnical Society Kansai Branch. สถานที่ : Kyoto, Japan วันที่ 25/05/2552 ถึงวันที่ 27/05/2552 หน้า - ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25522552
อภิชาติ สุดดีพงษ์ รุ้งลาวัลย์ ราชัน และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขตัวแปรปริมาณปูนซีเมนต์เทียบเท่า-พารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การพัฒนากำลังการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 257-260 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
ยุทธนา รักษาชนม์ และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขเถ้าลอย - วัสดุกระจายตัวในดินซีเมนต์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 251-256 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
Horpibulsuk, S., Neramitkornburee, A., Rachan, R., Tangsutthinon, T., Bunyakiat, W. and Katkan, W.A Study on Pullout Bearing Resistance of a New Inextensible Reinforcement: Bearing Reinforcementการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 233-237 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
Suebsuk, J., Horpibulsu, S. and Liu, M.D.Modelling the Volumetric Deformation of Naturally Structural Clays During SubyieldingInternational Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics สถานที่ : GOA. India วันที่ 01/07/2551 ถึงวันที่ 06/07/2551 หน้า 883-890 ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25512551
Horpibulsuk, S. Kumpala, A. and Katkan, W. and Rachan, R.Underpinning for a Distressed Building in Northeast ThailandIn Proceedigns of the 6th International Conference on Case History in Geotechnical Engineering สถานที่ : Arlington, VA. วันที่ 11/08/2551 ถึงวันที่ 16/08/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25512551
Rachan, R. and Horpibuksuk, S.Compressive Strength of Repaired Road by Recyling Technique fo Pavement MaterialsIn Proceedings of the 6th International Conference on Case History in Geotechnical Engineering สถานที่ : Arlington, Va. วันที่ 11/08/2551 ถึงวันที่ 16/08/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25512551
Horpibulsuk, s. and Katkan, W.Compressibility of Structured Bangkok ClayIn Russian Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering สถานที่ : Saint Petersburg, Russia วันที่ 16/06/2551 ถึงวันที่ 19/06/2551 หน้า 383-388 ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25512551
Katkan, W., Jitchaiyaphum, K., Kumpala, A. Horpibulsuk, S.Modified Ohio's Typical dry Unit Weight - water Content CurvesProceedings of the 13th National Convention in Civil Engineering สถานที่ : Pattaya, Chonburee วันที่ 12/05/2551 ถึงวันที่ 14/05/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
ณรงค์เดช ยังสุขเกษม และสุขสันติ์ หอพิบูลย์สุขอิทธิพลของแร่ดินเหนียวและของเหลวในช่องว่างระหว่างเม็ดดินต่อคุณสมบัติพื้นฐานและพฤติกรรมการอัดตัวของดินเหนียวบวมตัวต่ำและสูงการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13 สถานที่ : โรงแรมจอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรี วันที่ 14/05/2551 ถึงวันที่ 16/05/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
อภิชิต คำภาหล้า ยุทธพงษ์ สุขเพราะนา วรรชัย เกษกัน และสุขสันติ์ หอพิบูลย์สุขกำลังอัดของดินซีเมนต์ที่มีซัลเฟตปนผสมเถ้าแกลบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 สถานที่ : โรงแรมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 14/05/2551 ถึงวันที่ 16/05/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
Shen, S.-L., Horpibuksuk, S., Liao, S.-M. and Peng, F.-L.Analysis of the Behavior of DOT Tunnel lining Caused by Rolling Correction OperationTunnelling and Underground Space Technology. Article in Press ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25512551
Suebsook, J., Horpibulsuk, S., Liu, M.D. and Carter, J.P.A Modified Structured Cam Clay ModelResearch and Developement Joutnal of the Engineering Institute of Thailand ปีที่/No.: 1 ฉบับที่/Vol. : 19 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 18 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับชาติ25512551
Horpibulsuk, S. and Katkan, W.Compaction Curves of Fine-Grained SoilsResearch and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand ปีที่/No.: 19 ฉบับที่/Vol. : 2 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 1-8 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับชาติ25512551
Suksun Horpibulsuk, Apichit Kumpala and Wanchai KatkanA Case History on Underpinning for A Distressed Building On Hard Residual Soil Underneath Non-Uniform Loose SandSoils and Foundations ปีที่/No.: 48 ฉบับที่/Vol. : 2 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 267-286 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25502551
Suksun Horpibulsuk, Wanchai Katkan and Amnat ApichatvullopAn Approach for Assessment of Compaction Curves of Fine Grained Soils at Various Energies Using a One Point TestSoils and Foundations ปีที่/No.: 48 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 115-125 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25502551
Horipubsuk, S., Suebsuk, J. and Liu, M.D.A Theoretical Study of the Pore Pressure Development of Cemented Soft ClaysEarthquake Engineering Society Proceedings of the 2007 Conference สถานที่ : วันที่ 05/12/2550 ถึงวันที่ 07/12/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502551
Horpibuksuk, S., Katkan, W. and Piyasaengthong, SPrediction of Compaction Curves of Fine-Grained Soilds at Various Compaction Energies Using One Point TestProceedings of 6th International Symposium on Soil-Ground Improvement and Geosynthetics สถานที่ : วันที่ 07/12/2550 ถึงวันที่ 08/12/2550 หน้า 162-170 ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502551
Horpibulsuk, S., Suesook, J., Liu, M.D. and Carter, J.P.Simulation of Undrained Shear Behavior of Cemented Clay with the Modified Structuted Cam Clay ModelProceedings of 6th International Symposium on Soil/Ground Improvement and Geosynthetics สถานที่ : วันที่ 07/12/2550 ถึงวันที่ 08/12/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502551
Horpibulsuk, S., Shibuya, S., Fuenkajorn, K. and Katkan, W.Assessment fo Engineering Properties of Bangkok ClayCanadian Geotechnical Journal ปีที่/No.: 2 ฉบับที่/Vol. : 44 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 173-187 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Suksun Horpibulsuk and Yuttana RaksachonEffect of Cement Content on Strength and Microstructure fo Cement Stabilized ClayResearch and Development Journal, EIT ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Jirayoot Suebsook, Suksun Horpibulsuk and Martin D. LiuA Modified Structured Cam Clay ModelResearch and Development Journal, EIT ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Horpibulsuk, S., Rachan, R. and Katkan, W.Analysis and Assessment of Laboratory Strength Development in Cement Stabilized Coarse Grained SoilsResearch and Development Journal of The Engineering Institue of Thaialnd ปีที่/No.: 4 ฉบับที่/Vol. : 17 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 22-29 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับชาติ25502550
Horpibulsu, S. and Kumpala, A.Empirical Strength Equations for SUT Silty ClayResearch and Development Journal ปีที่/No.: ฉบับที่/Vol. : เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับชาติ25502550
Liu, M., Horpibulsuk, S., Suebsook, J. and Chinkulkijniwat, A.A Theoretical Study of the Behaviour of Clays in Reconstituted, Naturally Structured and Cemented StatesProceedings of International Symposium on Engineering, Ground Improvement and Geosynthetics for Human Security and Environmental Preservation สถานที่ : Bangkok, Thailand วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า 469-493 ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Horpibulsuk, S., Sirilerdwatana, W., Rachan, R. and Katkan, W.Analysis of Strength Development in Pavement in Stabilization : A Field InvestigationIn The 16th Southest Asian Geotechnical Conference (16 SEAGC) สถานที่ : Sheraton Subang Hotel& Towers, Selagor, Malaysia วันที่ 08/05/2550 ถึงวันที่ 11/05/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Suebsook, J. Horpibulsu, S. and Liu, M.D.Simulation the Undrained Behavior of Induced Cemented Clay with a Cemented Soil ModelPSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007 สถานที่ : Phuket, Thailand, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University and Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia วันที่ 10/05/2550 ถึงวันที่ 11/05/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Suebsook, J., Horpibulsuk, S. and Liu, M.D.A Cemented Soil Model for Cemented Clayวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
วรรชัย เกษกัน อภิชิต คำภาหล้า ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขกราฟการบดอัด : แบบจำลองและการทำนายวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
อภิชิต คำภาหล้า วรรชัย เกษกัน และสุขสันติ์ หอพิบูลสุขกำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวปนดินตะกอนผสมซีเมนต์และเถ้าแกลบวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
ณรงค์เดช ยังสุขเกษม สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และเชิดชนินทร์ หมดมลทินกลไลควบคุมลักษณะการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ : โรงแรมอมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก วันที่ 02/05/2550 ถึงวันที่ 04/05/2550 หน้า GTE039 ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
Horpibulsuk S, Katkan W, Sirilerdwattana W, et al.Strength Development in Cement Stabilized Low Plasticity and Coarse Grained Soils: Laboratory and Field StudySoils and Foundations ปีที่/No.: 46 ฉบับที่/Vol. : 3 เดือน : มิถุนายน ปี 2549 ถึง : - ปี หน้า : 351-366 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Horpibulsuk, S., Rachan, R.and Katkan, W.Chemistry, Mineralogy, and Geotechnical Properties of Bangkok Clayey SoilsEIT Research and Development Journal ปีที่/No.: 17 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 8-15 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับชาติ25492549
Nagaraj, T.S. and Horpibulsuk, S.Composite Soft Ground – Its Installation and CharacterizationIn National Conference on Corrective Engineering Practices in Troublesome Soils- CONEPTS สถานที่ : Kakinada, India. (Invited lecture). วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า 15-20 ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Horpibulsuk, S., Katkan, W., Sirilerdwattana, W., Rachan, R. and Nagaraj, T.SStrength Development in Cement Stabilized Grained SoilsIn Geo Shanghai 2006 สถานที่ : Shanghai, Chaina วันที่ 06/06/2549 ถึงวันที่ 08/06/2549 หน้า 152:51-56 ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Liu, M.D., Carter, J.p., Horpibulsuk, S. and Liyanapathirana, D.S.Modelling The Behaviour of Cemented ClayIn Geo-Shanghai 2006 สถานที่ : Shanghai, Chaina วันที่ 06/06/2549 ถึงวันที่ 08/06/2549 หน้า 37-44 ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Horpibulsuk, S., Rachan, R. and Katkan, W.Prediction of Compaction Curves at Various Energies Using a One Point TestIn International Symposium on Lowland Technology สถานที่ : Saga, Japan วันที่ 14/09/2549 ถึงวันที่ 16/09/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Horpibulsuk, S., Rachan, R., Papattanotai, S. and Nagaraj, T.S.Analysis of Strength Development of Cement Stabilized Clay from Microstuctural ConsiderationsIn International Symposium on Lowland Technology สถานที่ : Saga, Japan วันที่ 14/09/2549 ถึงวันที่ 16/09/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Rachan, R. and Horpibulsuk, S.Effect of Chemistry and Mineralogy on Geotechnical Properties of Bangkok ClayIn International Symposium on Lowland Technology. 14-16 September 2006 สถานที่ : Saga, Japan วันที่ 14/09/2549 ถึงวันที่ 16/09/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Liu, M.D., Horpibulsuk, S., Helinski, M. and Carter, J.p.The Compression Behaviour of Soils With CementationThe 11st National Convention in Civil Engineering สถานที่ : Thailand วันที่ - ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
จิระยุทธ สืบสุข และ สุขสันติ์ หอพิบูลสุขโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบฐานราก - SUT foundationการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
วรรชัย เกษกัน ยุทธนา รักษาชนม์ และ สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุขผลเปรียบเทียบวิธีการประมาณความเค้นสูงสุดที่เคยกดทับในอดีตของดินเหนียวกรุงเทพการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท จ. ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข รุ้งลาวัลย์ ราชัน ศิวฤทธิ์ หิรัญเรือง และ ธีรวัฒน์ สินศิริโครงสร้างจุลภาคของดินเหนียวซีเมนต์เถ้าลอยการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
สุขสันติ์ หอพิบูลสุขรุ้งลาวัลย์ ราชัน และ วันชัย ศิริเลิศวัฒนากำลังอัดของถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคนิคการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดินมาใช้ใหม่การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
สนธิยา แพพัฒโนทัย และ สุขสันติ์ หอพิบูลสุขกำลังอัดของดินเม็ดละเอียดผสมซีเมนต์บดอัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
อภิชิต คำภาหล้า และ สุขสันติ์ หอพิบูลสุขการประมาณน้ำหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มกดในชั้นดินเหนียวแข็งมากโดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินปิชรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
Horpibulsuk, S.Mechanism Controlling Undrained Shear Characteristics of Induced Cemented ClaysLowland Technology International ปีที่/No.: 2 ฉบับที่/Vol. : 7 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 9-18 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2548วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25482548
Horpibulsuk, S., Miura, N. and Nagaraj, T.S.Clay-water/cement Ratio Identity for Cement Admixed Soft ClaysJournal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ปีที่/No.: 131 ฉบับที่/Vol. : 2 เดือน : กุมภาพันธ์ ปี 2548 ถึง : - ปี หน้า : 187-192 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2548วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25482548
Horpibulsuk, S. and Rachan, R.On the classification of Bangkok clay deposits and their compressibilityIn The International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics สถานที่ : The University of Western, Perth, Australia วันที่ 19/09/2548 ถึงวันที่ 21/09/2548 หน้า - ปี พ.ศ. 2548ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25482548
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา