ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

 

ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
         
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ และนายคำภี จิตชัยภูมิ  ชุดคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC ขนาดเล็ก โทรทัศน์โมเดิร์นไนนท์ทีวี (สารคดีความยาว 3 นาที) สถานที่ : กรุงเทพฯ เผยแพร่ทางวิทยุ 06/11/2552 เวลา : 19.00 2553
เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ ธีรวัฒน์ สินศิริ และปริญญา จินดาประเสริฐ การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมและเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 1661-1666 ปี พ.ศ. 2552 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  2552 2552
Pantawee, S. and Sinsiri, T. The use of natural Pozzolans in Lightweight Concrete  The 3rd ACF International Conference-ACF/VCA 2008 สถานที่ : Ho-Chi Minh VeitNam วันที่ 11/11/2551 ถึงวันที่ 13/11/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  2551 2552 
ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และธีรวัฒน์ สินศิริ การใช้เพอร์ไลต์เป็นสารปอซโซลานธรรมชาติในงานคอนกรีต  การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 4 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สถานที่ : จ.อุบลราชธานี วันที่ 20/10/2551 ถึงวันที่ 22/10/2551 หน้า - ปี พ.ศ. 2551  ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  2551 2552 
ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และธีรวัฒน์ สินสิริ  การใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติในงานคอนกรีต การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3 (3rd Annual Concrete Conference) สถานที่ : สมาคมคอนกรีตไทย วันที่ 25/10/2550 ถึงวันที่ 26/10/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  2550 2551 
ธีรวัฒน์ สินศิริ และศักดิ์สิทธิ์ พันทวีการใช้เพอร์ไลท์ในงานคอนกรีตมวลเบาการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 3 สถานที่ : จ.ชลบุรี วันที่ 25/10/2550 ถึงวันที่ 26/10/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ2550
2551
Chindaprasirt, P., Jaturapitakkul, C. and Sinsiri, T.Effect of fly Ash Fineness on Microstructure of Blended Cement PasteConstruction and Building Materials ปีที่/No.: 7 ฉบับที่/Vol. : 21 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 1534-1541 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25502550
ธีรวัฒน์ สินศิริ ชูวิทย์ นาเพีย และศักดิ์สิทธิ์ พันทวีผลกระทบของซีโอไลต์ต่อโครงสร้างขนาดเล็กของซีเมนต์เฟสต์ผสมการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 สถานที่ : โรงแรมอมรินทร์ลากุน จ. พิษณุโลก วันที่ 02/05/2550 ถึงวันที่ 04/05/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
ยุทธนา รักษาชนม์ สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และธีระวัฒน์ สินศิริอิทธิพลของปริมาณซีเมนต์ที่มีผลต่อดินเหนียวซีเมนต์บดอัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 02/05/2550 ถึงวันที่ 04/05/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25502550
Sinsiri, T., Teeramit, P., Jaturapitakkul, C. and Kiattikomol, K.Effect of Finenesses of Fly Ash on Expansion of Mortars In Magnesium SulfateScience Asia ปีที่/No.: 32 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : - ปี ถึง : - ปี หน้า : 63-69 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2549วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Sinsiri, T., Jaturapitakul, C. and Chindaprasert, P.Effect of Fly Ash on Pore Size and Microstructure of Hardened Blended Cement PasteThe First Asian Concrete Federation (ACF) Conference สถานที่ : Chiang-Mai, Thailand วันที่ 18/10/2548 ถึงวันที่ 19/10/2548 หน้า - ปี พ.ศ. 2548ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25482549
ธีรวัฒน์ สินศิริ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ ปริญญา จินดาประเสริฐผลกระทบของความละเอียดเถ้าถ่านหินต่อกำลังอัด ปริมาตรโพรงทั้งหมดและขนาดโพรงในซีเมนต์เพสต์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม หน้า 17-28 ปีที่/No.: 28 ฉบับที่/Vol. : 1 เดือน : มกราคม ปี ถึง : มีนาคม ปี หน้า : 17-28 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2548วารสารวิชาการระดับชาติ25482548
      
      
      
      
      
    

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา