โครงการวิจัย ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ

 

โครงการวิจัย ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ

 ที่                ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 การประเมินฝีมือช่างเชื่อมงานโยธา (นครราชสีมา) สำนักงบประมาณ2554

 276,000

 2 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตร สำนักงบประมาณ2553

 270,000

 3 หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547

 171,250.00
330,000.00
404,640.00
219,734.00
250,000.00

515,000.00

 4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าทางบก จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงบประมาณ2551

 253,500

 5 การศึกษาเพื่อการออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ยั่งยืนและปลอดภัยในชุมชน สำนักงบประมาณ2551

 377,000

 6 การศึกษาจัดทำแผนพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิมายเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  สำนักงบประมาณ2551

 345,500

 7การวิเคราะห์เบื้องต้นในการนำระบบรถรางไฟฟ้าขนาดเบาสำหรับเมืองนครราชสีมา  สำนักงบประมาณ2550

190,000

 8

การศึกษาระบบการขนส่งในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

สำนักงบประมาณ

2549

171,300

 9โครงการการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน สำนักงบประมาณ2548

142,000

10 โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและแผนรณรงค์การขี่จักรยานแบบครบวงจรเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.)2545

448,800

11โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและแผนรณรงค์การขี่จักรยานแบบครบวงจรเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.)2545

96,500

12โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและแผนรณรงค์การขี่จักรยานแบบครบวงจรเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.)2545

430,100

13โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและแผนรณรงค์การขี่จักรยานแบบครบวงจรเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.)2545

490,600

14การออกแบบเส้นทางจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.)2544

30,000

15 โครงการจัดทำตัวแบบการจัดทำระบบการจราจรและการขนส่งเมืองภูมิภาคระยะที่ 5 จ. ปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)2542

2,200,000

16 โครงการจัดทำตัวแบบการจัดทำระบบการจราจรและการขนส่งสำหรับเมืองภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก(สจร.)2538

2,882,180

17 โครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจรและการขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2538

3,271,500

     
     
     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา