โครงการวิจัย รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร

 

โครงการวิจัย รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 การควบคุมค่าวัสดุสำหรับผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็กโดยประยุกต์ใช้รหัสแท่ง ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2554

 29,000

 2 การจัดการใช้เหล็กเส้นเพื่อลดการสูญเสียและต้นทุนค่าวัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554

 116,667

 3 การสร้างแผนการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้นเพื่อลดเศษในงานก่อสร้าง สำนักงบประมาณ 2554

 160,000

 4 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วยการกำหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม สำนักงบประมาณ 2554

 175,000

 5 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วยการกำหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม สำนักงบประมาณ 2553

 153,000

 6 การพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทผู้รับเหมาขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย สำนักงบประมาณ 2552

 200,000

7 การรวบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติสกอ.ร่วมกับ สกว. (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่)2551-2550

256,620

8 การใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติเพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้างทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่2550

100,000

     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา