โครงการวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา

 

โครงการวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 ดัชนีชี้วัดปริมาณน้ำท่าเพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับลุ่มน้ำมูล สำนักงบประมาณ 2554

 260,000

 2 โครงการการศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศและการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียมธีออส ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2553

 100,000

 3 โครงการการศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศและการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียมธีออส (หัวหน้าโครงการ) ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2553

 100,000

 4 ดัชนีชี้วัดปริมาณน้ำท่าเพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับลุ่มน้ำมูล (หัวหน้าโครงการ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553

 260,000

 5 การศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กชนิดแบบผันน้ำ (นักวิจัยร่วม) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553

 1,651,980

 6 โครงการการศึกษาระบบลุ่มน้ำย่อยในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเพื่อหาแนวเส้นทางสำหรับคลองระบายและกักเก็บน้ำแนวระดับเพื่อการป้องกันบรรเทาภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง (นักวิจัยร่วม) กรมชลประทาน 2553 10,000,000
     
     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา