โครงการวิจัย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

 

โครงการวิจัย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 โครงการการทำนาย Probable Maximum Food (PMF) โดยใช้เขื่อนภูมิพลเป็นต้นแบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 2552
 2551
 2550

 60,000
461,500
561,500

 2 การศึกษากระบวนการควบคุมสมดุลของน้ำและดินเค็มของพื้นที่ดินเค็มในลุ่มน้ำมูล  สำนักงบประมาณ

 2550

 140,000

 3 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น เฉพาะ อบต. ไชยมงคล กระทรวงพลังงาน

 2547

 150,000

 4 การพัฒนาการจัดการและกำจัดขยะสำหรับชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและองค์การบริการส่วนตำบลโดยรอบ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 2546

 559,500

 5 โครงการศึกษาปัญหาน้ำท่วมของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองจังหวัดศรีษะเกษ เทศบาลเมืองจังหวัดศรีษะเกษ

 2545

 180,000

 6 โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 2545

 526,100

     
     
     
     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา