โครงการวิจัย ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง

 

โครงการวิจัย ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 อิทธิพลของระยะห่างต่อกำลังรับแรงทางข้างของกำแพงเสาเข็มเจาะเรียงต่อเนื่องสำหรับงานขุดห้องใต้ดินลึก  ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2553

 29,780

 2 การเพิ่มเสถียรภาพของดินเหนียวกระจายตัวเพื่อด้านการถูกกัดเซาะโดยน้ำ  สำนักงบประมาณ 2550

 135,000

 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินเหนียวกระจายตัวกับพฤติกรรมการถูกกัดเซาะ  ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2548

 100,000

     
     
     
     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา