โครงการวิจัย รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

 

โครงการวิจัย รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 Post Doctoral Researcher และ Post Graduate Researcher (อานนท์ ชลภัสสรณ์) (2554) ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และนักวิจัยบัณฑิตศึกษา     2554-2554

324,000

 2 การพัฒนาสมการคอนสทิทูทีพสำหรับทำนายพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ สำนักงบประมาณ 2554

145,000

 3 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับทำนายคุณลักษณะการบดอัดของดินร่วมกับการใช้ชุดทดสอบการบดอัดขนาดเล็ก สำนักงบประมาณ 2554

145,000

 4 การหาลักษณะการอุ้มน้ำของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในสนามโดยวิธีแบบจำลองย้อนกลับ สำนักงบประมาณ 2553
 2552

  230,000
245,000 

 5 การทดสอบการทะลุทะลวงของกรวยของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  สำนักงบประมาณ 2552 -
 2551

 212,000
267,000

 6  อิทธิพลของขนาดแบบบดอัดและปริมาณกรวดต่อผลผลการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2551

  30,000

 7 การบดอัดแบบพล็อกเตอร์โดยใช้แบบบดอัดขนาดเล็ก   สำนักงบประมาณ  2551

 163,500

 8 อิทธิพลของสภาวะบดอัดต่อผลทดสอบการบดอัดดิน ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  2549

 100,000

     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา