โครงการวิจัย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

โครงการวิจัย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

 ชื่อโครงการแหล่งทุน ระยะเวลา งบประมาณ (บาท)
 1 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554

 815,000

 2 การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์มวลเบา ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ 2554

 200,000

 3 การทดสอบแรงเฉือนขนาดใหญ่ของหินถมบดอัดจากเหมืองลิกไนต์แม่ทาน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2554

 30,000

 4 แบบจำลองกายภาพย่อส่วนสำหรับศึกษาพฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนเสริมแรงด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2554

 30,000

 5 การศึกษาความคงทนของดินเหนียวปนดินตะกอนผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2554

 30,000

 6 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เอนก เนรมิตรครบุรี) บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.) 2554

 1,591,000

 7 

การทดสอบประสิทธิภาพการอุดของส่วนผสมซีเมนต์กับเบนโทไนต์ในรอยแตกของเกลือหิน สำนักงบประมาณ 2554

393,000

 8

การพัฒนากำลังต้านทานแรงฉุดของเหล็กเสริมกำลังแบกทานในดินเม็ดหยาบ สำนักงบประมาณ  2554

330,000 

 

 9

 

หน่วยวิจัยเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2554
2553
2552
2551
2550

  450,000 450,000
  615400
  243,733 

 10

Post Graduate (นายอภิชาต สุดดีพงษ์) ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) และนักวิจัยบัณฑิตศึกษา2553

   324,000 

 11

Post Graduate (นายเอนก เนรมิตรครบุรี) ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  และนักวิจัยบัณฑิตศึกษา2553

  324,000   

 12การใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเค็ม ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  และนักวิจัยบัณฑิตศึกษา 2553

29,750

13

การพัฒนากำลังอัดของดินเหนียวปนดินตะกอนผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ และเถ้าลอย ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2553

29,800 

 14 

การศึกษาและออกแบบเชิงแนวคิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กชนิดแบบผันน้ำ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2553

1,582,680

 15

การวิเคราะห์ความสามารถในการรับกำลังอัดและความทนทานของดินลูกรังผสมจีโอพอลิเมอร์ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)2553-2557

   44,2400

 

16

 

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)2553
2552
2551
2550
2549

  400,000
  400,000
  400,000
  400,000
  400,000

 17วิเคราะห์ความสามารถในการรับกำลังอัดและความทนทานของดินลูกรังผสมจีโอพอลิเมอร์ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.)2552

  2,212,000

 สมการทำนายกำลังอัดของดินเหนียวผสมซีเมนต์และเถ้าลอยชีวะมวลที่ปริมาณความชื้นสูง สำนักงบประมาณ2552

 269,000

 18พฤติกรรมของกำแพงกันดินที่เสริมกำลังด้วยเหล็กเสริมแบกทาน สำนักงบประมาณ2552

  573,000

19 

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปี 2549

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2552
2551

 240,000
  260,000

 20การพัฒนาแบบจำลองดินซีเมนต์ สกว. (การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี 25492552
2551

 250,000
  250,000

 21 เสริมเหล็กแบกทานสำหรับกำแพงกันดินเสริมกำลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  ขนาดกลางและ ขนาดย่อม และบริษัทจีโอฟอร์ม จำกัด2552
2551

822,390
  822,390

 22แบบจำลองกายภาพขนาดย่อส่วนสำหรับศึกษาพฟติกรรมชั้นดินรองรับคันทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ สำนักงบประมาณ2551

  330,000

 23การศึกษาศึกยภาพในการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลเป็นโครงการย่อยที่ 1 ในชุดโครงการการศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)2551

 1,201,800

 24เหล็กเสริมแบกทานสำหรับกำแพงดินเสริมกำลัง มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย TTSF2551

  260,000

 25ลักษณะทางวิศวกรรมของดินเหนียวโคราชบดอัดผสมและไม่ผสมซีเมนต์และเถ้าลอย สำนักงบประมาณ2551
2550

    156,000
  189,000

 26โครงการการพัฒนาแบบจำลองดินสำหรับดินเหนียวพันธะเชื่อมประสาน สำนักงบประมาณ2551
2550

   303,000
  232,300

 27การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคและกำลังอัดของดินเหนียวซีเมนต์เถ้าลอย สกอ.ร่วมกับ สกว. (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อาจารย์รุ่นใหม่)2551
2550

   180,000
  180,000

 28กำลังอัดแกนเดียวและโครงสร้างจุลภาคของดินเหนียวซีเมนต์ผสมเถ้าลอยบดอัด ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2549 

   30,000

 29การวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2549

   30,000

 30ลักษณะทางวิศวกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนในสนามกับพารามิเตอร์กำลังต้านแรงเฉือนของดินในจังหวัดนครราชสีมา สำนักงบประมาณ2549
2548

   269,200
  530,000

 31กำลังอัดของดินเม็ดละเอียดผสมซีเมนต์บดอัด ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2548

    27,800

 32การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังอัดแกนเดียวและโครงสร้างจุลภาคของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอย ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2548

    27,800

 33

การทำนายกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มกดสำหรับงานเสริมฐานรากอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา2548

    30,000

 34โครงการนวัตกรรมการวิเคราะห์และประเมินลักษณะทางวิศวกรรมของดินเหนียวกรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)2547

  480,000

            
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา