โครงการวิจัย อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์

 

โครงการวิจัย อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์

 

 ที่ 

                   ชื่อโครงการ

     แหล่งทุน

 ระยะเวลา

 งบประมาณ 

 1 โครงการการพัฒนา Cement-lime Mortar สำหรับใช้ในประเทศไทย                                                                               ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่                         

 2541

 80,000

     
     
     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา