โครงการวิจัย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

 

โครงการวิจัย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

 

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 การศึกษากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยผสมไดอะตอมไมท์ เพอร์ไลท์ และซีโอไลท์ธรรมชาติ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2554

 30,000

 2 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปอซโซลานธรรมชาติในงานจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ สำนักงบประมาณ 2554

 239,000

 3 ผลกระทบของนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ สำนักงบประมาณ 2554

 226,000

 4 คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูง  สำนักงบประมาณ 2553

 292,200

 5 ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2553

 160,000 

 6 การพัฒนาเถ้าชีวมวลในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ สำนักงบประมาณ 2553

 284,000

 7 การศึกษาการชะละลายสารปนเปื้อนโลหะหนักในซีเมนเพสต์ที่ผสมวัสดะปอซโซลานสกอ. โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ทุนป.เอกในประเทศ ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา) 2552

1,200,000

 8 การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กของเถ้าชีวมวลสกอ. โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ 2552

2,000,000

 9 การใช้ดินขาวเผาเพื่อเป็นวัสดุประสาน สำนักงบประมาณ 2552

368,000

 10 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลต์ในงานคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552

350,000

 11 โครงการการศึกษาการวิบัติขององค์อาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2541

80,000

      
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา