Main Menu

 

Login Form

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
    
    ประมวลภาพนักศึกษา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างฯ รุ่น 9 

ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557

ดาวน์โหลด Templeate  สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปีของกลุ่มวิจัย
ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>ได้ที่นี่


>>> Abstract          >>>> Full paper


เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ทั้งในระดับปริญญาโท เอก โดยเปิดรับสมัค
(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)ทั้งในระดับปริญญาโท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่

วันที่ 20 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 >>ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มที่นี่


ประกาศผลการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างฯ >>>>ดูผลการสมัครคลิกที่นี่ค่ะ >>>>ประมวลภาพ กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.โท/ป.เอก 

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ปีการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนต่อ ป.โท/ป.เอก 

และสมัครไม่ทันเทอม 1/2558 ทางหลักสูตรจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในช่วง 

เทอม 2 นะค่ะ ติดตามข่าวรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://eng.sut.ac.th/ce/ce_course/  

           

          


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูโภค 
ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา
จาก ก.พ
.>>>คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม<<<


curricurum1.jpg - 85.78 Kb


ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับและกิจกรรมรับน้องหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ >>>คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่<<


 ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยฺ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 ในวโรกาสเข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี. ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา. สวนจิตรลดา 

        

                         • ประกาศคะแนนสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาที่  3/2556 วิชา  554621 ECONOMIC DECISION ANALYSIS


 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตรนอกเวลา สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 • ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ที่ได้รับเกียรติเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556”  
  เพื่อรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนจะสรรหา
  และเชิญนักวิจัยอาวุโสของประเทศที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
  เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
  เพื่อสนับสนุนให้เมธีวิจัยอาวุโสพัฒนากลุ่มวิจัย พัฒนาผลงาน  และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
  เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ  เกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรผู้ที่เหมาะสม
  ในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่

  1. ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition)

  2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ, h-index, impact factor ของวารสาร, จำนวน citation

  3.  คุณภาพและ relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ)

  4.  ความสามารถในการสร้างทีมวิจัยและเครือข่าย

  5. จริยธรรม

  6.  การให้ความร่วมมือต่อวงการวิจัย

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

  ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว ในสาขาวิศวกรรมโยธาท่านที่ 5

  ต่อจากศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล

  ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  จาตุรพิพักษ์กุล  และศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ 

 • 1383583_10201518908047951_137862709_n.jpg - 78.60 Kb 1174984_10201518902447811_70271300_n__.jpg - 200.03 Kb 1174984_10201518902447811_70271300_n_.jpg - 200.03 Kb
  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
  นางสาวปฏิมาพร  สุขมาก  นายวิษณุกร สมิงทอง  และนางสาวพิมพ์ศิลป์  จันทร์ประเสริฐ คว้าสองรางวัล
  จากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ครั้งที่ 8  ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยผลงงาน  
  “บล็อกประสานตะกอนดินประปาจีโอโพลิเมอร์ – วัสดุก่อสร้างเขียว”  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
  รุ่นทั่วไป และรางวัล Green and Clean สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์

  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนายอภิรักษ์ มาตรนอก

  มหาบัณฑิตหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

  รุ่น 1/2554 ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น"The Best Paper Award "

  เรื่อง Effect of Moisture and

  Absorption of Natural and  Recycled Coarse

  Aggregates on Properties of Concretes) จากงานประชุมวิชาการ

  ระะดับนานาชาติ The Fifth International Conference onScience,

  Technology and Innovation for Sustainable

  Well-Being (STISWB V)  วันที่ 4-6 กันยายน 2556  1082191_10201390101947879_975040815_n.jpg - 116.77 Kb • วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

 

 • กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพิเศษ(จากส่วนการเงินและบัญชี)

>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

 


 

 
ข่าวกิจกรรม
User Rating: / 4
PoorBest 
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เข้าพบ Prof. John Wilson คณบดี Faculty of Science, 

          Engineering and Technology หารือความร่วมมืองานวิจัยและแนวทางแลกเปลี่ยนนักศึกษา

          ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  

    10354073_512706965519158_122721690112451869_n.jpg - 45.60 Kb 10423754_512707038852484_4948742261248640775_n.jpg - 54.19 Kb


ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ. และการประยุกต์ใช้วัสดุ
สังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา
เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ IGS
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 130 คน