Login Form

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศคะแนนสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาที่  3/2556 วิชา  554621 ECONOMIC DECISION ANALYSIS


  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตรนอกเวลา สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  • ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    ที่ได้รับเกียรติเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556”  
    เพื่อรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนจะสรรหา
    และเชิญนักวิจัยอาวุโสของประเทศที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
    เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
    เพื่อสนับสนุนให้เมธีวิจัยอาวุโสพัฒนากลุ่มวิจัย พัฒนาผลงาน  และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
    เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ  เกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรผู้ที่เหมาะสม
    ในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่

    1. ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition)

    2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ, h-index, impact factor ของวารสาร, จำนวน citation

    3.  คุณภาพและ relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ)

    4.  ความสามารถในการสร้างทีมวิจัยและเครือข่าย

    5. จริยธรรม

    6.  การให้ความร่วมมือต่อวงการวิจัย

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

    ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว ในสาขาวิศวกรรมโยธาท่านที่ 5

    ต่อจากศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล

    ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  จาตุรพิพักษ์กุล  และศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ 

  • 1383583_10201518908047951_137862709_n.jpg - 78.60 Kb 1174984_10201518902447811_70271300_n__.jpg - 200.03 Kb 1174984_10201518902447811_70271300_n_.jpg - 200.03 Kb
    ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
    นางสาวปฏิมาพร  สุขมาก  นายวิษณุกร สมิงทอง  และนางสาวพิมพ์ศิลป์  จันทร์ประเสริฐ คว้าสองรางวัล
    จากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ครั้งที่ 8  ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยผลงงาน  
    “บล็อกประสานตะกอนดินประปาจีโอโพลิเมอร์ – วัสดุก่อสร้างเขียว”  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
    รุ่นทั่วไป และรางวัล Green and Clean สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
    ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนายอภิรักษ์ มาตรนอก

    มหาบัณฑิตหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

    รุ่น 1/2554 ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น"The Best Paper Award "

    เรื่อง Effect of Moisture and

    Absorption of Natural and  Recycled Coarse

    Aggregates on Properties of Concretes) จากงานประชุมวิชาการ

    ระะดับนานาชาติ The Fifth International Conference onScience,

    Technology and Innovation for Sustainable

    Well-Being (STISWB V)  วันที่ 4-6 กันยายน 2556
    1082191_10201390101947879_975040815_n.jpg - 116.77 Kb


สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 

  • วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

 

  • กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพิเศษ(จากส่วนการเงินและบัญชี)

>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

 


 

 
ข่าวกิจกรรม
User Rating: / 3
PoorBest 
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ. และการประยุกต์ใช้วัสดุ
สังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา
เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ IGS
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 130 คน


  • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2556 ณ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สาธร กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุวิชา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และศึกษาดูงาน ณ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
    รูปภาพ รูปภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย Keynote lecture

ในงาน 18th Southeast Asian Geotechnical Conference ณ ประเทศสิงคโปร์

เป็นเวลา 35 นาที เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

  • พิธีรดน้ำขอพร จากหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2556
    ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    รูปภาพ

  • 27-2-2555 20-10-25.jpg - 108.23 Kb 27-2-2555 20-09-47.jpg - 107.43 Kb 27-2-2555 20-09-00.jpg - 127.17 Kb
  • ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปรุงหลักสูตรฯ  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม E01 อาคารวิชาการ โดยมีคณะกรรมการคือคุณสุวิชา เศวตศิลา และผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา เข้าร่วมประชุม