>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา ป.โท
 

Main Menu

 
>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา ป.โท PDF Print E-mail

Print E-mail

นางสาวเสาวรส หะสิตะ เลขประจำตัว M5641727 อาจารย์ที่ปรึกษา>> ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

ผลงานตีพิมพ์>>เสาวรส หะสิตะ,สุขสันติ์ หอพิบูลสุข. (2559), แอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของหินปูน

และตะกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบ: คุณสมบัติทางวิศวกรรมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์.

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจา ปี ครั้งที่ 11, 17-19 กุมภาพันธ์ 2559,  นครราชสีมา, ประเทศไทย.,

หน้า 100-106 >>ดูผลงานคลิกที่นี่<<