>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา
 

Main Menu

 
>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา PDF Print E-mail

 

นางสาวเสาวรส หะสิตะ เลขประจำตัว M5641727 อาจารย์ที่ปรึกษา>> ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

ผลงานตีพิมพ์>>เสาวรส หะสิตะ,สุขสันติ์ หอพิบูลสุข. (2559), แอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของหินปูน

และตะกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบ: คุณสมบัติทางวิศวกรรมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์.

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจา ปี ครั้งที่ 11, 17-19 กุมภาพันธ์ 2559,  นครราชสีมา, ประเทศไทย.,

หน้า 100-106 >>ดูผลงานคลิกที่นี่<<


นายอิทธิกร  ภูมิพันธ์ เลขประจำตัว D5540266 อาจารย์ที่ปรึกษา>> ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

ผลงานตีพิมพ์>>Phummiphan, I., Horpibulsuk, S., Sukmak, P., Chinkulkijniwat, A.,

Arulrajah, A. and Shen, S-L. Stabilisation of marginal lateritic soil using high

calcium fly ash-based geopolymer. Road Materials and Pavement Design.

2016:pp. 1-15. >>ดูผลงานคลิกที่นี่<<


>>ผลงานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงาน
ก่อสร้างฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ( Suksun Horpibulsuk
Apichat Suddeepong ,Pokin Chamket, 
Avirut Chinkulkijniwat) 

apichat.jpg - 276.41 Kb