ทำเนียบบัณฑิตรุ่นที่ 14 (2/2558)
 

Main Menu

 
ทำเนียบบัณฑิตรุ่นที่ 14 (2/2558) PDF Print E-mail

PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว :M5841653

Full Name : SUWATE SONWAING

ชื่อสกุล: นาย สุเวท  สอนเวียง

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0818883488

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841660

Full Name : SRAVUT PATINYASAK

ชื่อ สกุล: นาย ศราวุธ  ปฏิญญาศักดิ์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0897224403

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว :M5841684

Full Name : WITTAWAS MANEEKARN

ชื่อ สกุล: นาย วิทวัส  มณีกาญจน์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel.0981784799

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841691

Full Name : NAKHARIN SANOOKPANT

ชื่อ สกุล: นาย นครินทร์  สนุกพันธ์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0942601110

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841707

Full Name :DATCHAT TITSANTIKUL

ชื่อ สกุล : นาย เดชชาติ  ทิตศานติกุล

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0991549955

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841714

Full Name : SORAYUT BUTDEESUWAN

ชื่อ สกุล: นาย สรยุทธ  บุตรดีสุวรรณ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel.0856483465

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841721

Full Name : NITI TUNTAWOOT

ชื่อ สกุล: นาย นิติ  ตันทวุทธ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0881200079

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

เลขประจำตัว : M5841745

Full Name : KAMPANAT PROMPA

ชื่อ สกุล: นาย กัมปนาท  พรมปา

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0843701307


Entrance:
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว :M5841752

Full Name : WASAN BUNKOH

ชื่อ สกุล: นาย วสันต์  บุญเกาะ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0817201753

Entrance:
Graduate:N/A

 

PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841769

Full Name : PIRAWAN JONGKRAIJAK

ชื่อ สกุล: นางสาว พิราวรรณ  จงไกรจักร

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0868659158

Entrance: 
Graduate:N/APIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841776

Full Name : APIRUT PUNYAKAEW

ชื่อ สกุล: นาย อภิรัฐ  ปัญญาแก้ว

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0879499138

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841783

Full Name : PREECHA LODKRATOKE

ชื่อ สกุล: นาย ปรีชา  ลดกระโทก

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0942155519

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841806

Full Name : PREECHA WILAIWONG

ชื่อ สกุล: นาย ปรีชา  วิลัยวงค์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0860806686

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841813

Full Name : SUMETH WANTANA

ชื่อ สกุล: นาย สุเมธ  วรรณทะนะ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0872292188

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841790

Full Name : DANAISAK HONGPHAN

ชื่อ สกุล: นาย ดนัยศักดิ์  หงส์พันธุ์

Email :-

Study Degree : Master Degree
Tel. 0810241761

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

เลขประจำตัว : M5841820

Full Name : SUPHOT KALERAM

ชื่อ สกุล: นาย สุพจน์  คะเลรัมย์

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0880798232


Entrance:
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841837

Full Name : LAPIT TECHATANALOED

ชื่อ สกุล: นาย ลาภิศ  เตชธนาเลิศ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0846739071

Entrance:
Graduate:N/A

 

PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841844

Full Name : CHATREE YOUROMPHRUK

ชื่อ สกุล: นาย ชาตรี  อยู่ร่มพฤกษ์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel.0875548807

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841851

Full Name : TONGSUK PHUMTAN

ชื่อ สกุล: นาย ทองสุข  ภูมิฐาน

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0899495099

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841868

Full Name : WATTANA WONGWATTANA

ชื่อ สกุล: นาย วัฒนะ  วงค์วัฒนะ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 095-957806

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841875

Full Name : NARUPON DARMSUGREE

ชื่อ สกุล: นาย นฤพน  ดามพ์สุกรี

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel.0855179977

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841882

Full Name : KITISAK VONGSOOK

ชื่อ สกุล: นาย กิติศักดิ์  วงษ์สุข

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 082-191152

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841899

Full Name : KITTIPONG BOONLORM

ชื่อ สกุล: นาย กิตติพงศ์  บุญล้อม

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0867238787

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว :M5841905

Full Name : WARAPORN SAKHAI

ชื่อ สกุล: นางสาว วราภรณ์  สาไข

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0879562373

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

เลขประจำตัว : M5841912

Full Name : SUPACHAI BOKHUNTOD

ชื่อ สกุล: นาย ศุภชัย  โบขุนทด

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0895638951


Entrance:
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841929

Full Name : WIWAT SRISOMMAI

ชื่อ สกุล: นาย วิวัฒน์  ศรีสมหมาย

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0959515184

Entrance:
Graduate:N/A

 

PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841936

Full Name : PONGPAT WANGNO

ชื่อ สกุล: นาย พงษ์พัฒน์  วังโน

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0810686802

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841943

Full Name : PATPONG PANPAMA

ชื่อ สกุล: นาย พัฒน์พงษ์  พันพะม่า

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0810686802

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841950

Full Name : SAWITREE PANNOP

ชื่อ สกุล: นางสาว สาวิตรี  พานนพ

Email: -

Study Degree : Master Degree
Tel. 0856094127

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841967

Full Name : THAPANA SINPOONPAISAN

ชื่อ สกุล: นาย ฐาปนะ  สินพูนไพศาล

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0981856383

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5841974

Full Name : PANYAKON KUNKOT

ชื่อ สกุล: นาย ปัญญากร  คุณโคตร

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0885629058

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841981

Full Name : ROENGCHAI LUNKHOONTHOD

ชื่อ สกุล: นาย เริงชัย  ลันขุนทด

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0819769530

Entrance: 
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS


 

เลขประจำตัว : M5841998

Full Name : RITTIRONG BUASATIT

ชื่อ สกุล: นาย ฤทธิรงค์  บัวสถิตย์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0867715415

Entrance: Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

เลขประจำตัว : M5842001

Full Name : SIRISAK AMNUAYCHAI

ชื่อ สกุล: นาย ศิริศักดิ์  อำนวยชัย

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0811966895


Entrance:
Graduate:N/A
PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5842018

Full Name : SUWIT JUNSREETHONG

ชื่อ สกุล: นาย สุวิทย์  จันทร์ศรีทอง

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0863090823

Entrance:
Graduate:N/A

 

PIC DATA STATUS

 

เลขประจำตัว : M5842025

Full Name : SAKDA RUENGUTTAMANAND

ชื่อ สกุล: นายศักดา  เรืองอุตมานันท์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree : Master Degree
Tel. 0818718556

Entrance: 
Graduate:N/A