โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 10 (2/2556)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 10 (2/2556) PDF Print E-mail

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 10 (2/2556)

1. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง (High Mast Lighting) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา – หัวทะเล ระหว่าง กม.0+425 –กม.0+665 /ANUWAT RUEANGDECHAWIWAT

2. การศึกษาศักยภาพโครงการหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ /CAPT. CHEERAPONG PITIKAENSAI

3. การศึกษารูปแบบเสริมกำลัง เพื่อต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนสันกลางวิทยา จังหวัดเชียงราย/CHANNARONG  TAENSISANG

4. การสำรวจระบบการสัญจรและภูมิสถาปัตยกรรมภายใน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย/PONGSAK CHUESOOK

5. การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /PRAWUT POORIYAPHAUN

6. การสำรวจความคิดเห็นและสถิติการข้ามถนนของนักศึกษาโดยไม่ใช้ สะพานลอยด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/WORAWIT KRIENGKASEM

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำกรณีศึกษาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเริงไม้งาม (แก้มลิง) จังหวัดนครราชสีมา /YUTTAPONG SUKPROHNA