โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 9 (1/2556)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 9 (1/2556) PDF Print E-mail

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 9 (1/2556)

1.AMNAT PINPHET /การวิเคราะห์เสถียรภาพของทางหลวงชนบทที่ซ่อมบารุงด้วยการเสริมแผ่นใยสังเคราะห์ : กรณีศึกษา สาย สห. 4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 –บ้านบางมอญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2.ARNON SARUPPHON/กำลังรับแรงอัดของดินลูกรัง-เปลือกหอยเชอรี่บดจีโอโพลีเมอร์

3.BUNDID PHUTTHASOPHIT/การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลตาบลสลกบาตร โดยใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard)

4.CHAIMONGKOL MASING/ความพึงพอใจในการก่อสร้างพนังกั้นน้้าดินตามล้าน้้าชีเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยนายเขตเทศบาลต้าบลลุ่มล้าชี อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5.CHANSAK TAPOWINYOO/ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในเขตจังหวัดนครราชสีมา

6.EAK WORASAKDAPISARN/การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กภายในจังหวัดสระบุรี

7.EAKNARIN  ARJTHAWEEKOOL/ปัจจัยที่ทำให้งำนล่ำช้ำในโครงกำรบ้ำนจัดสรร กรณีศึกษำ :โครงกำรบ้ำนจัดสรรภูรินำรำ นครรำชสีมำ

8.EKKASAK  KRANGGRATOK/คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

9.JAKKRIT PIYA/การศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เพื่อการบริหารงานก่อสร้างกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด เทคโนบิวเดอร์ (2001)อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

10.JENWIT JANPAYAP/อิทธิพลของปริมาณหินฝุ่นต่อกาลังอัดของผิวทางเดิมที่ปรับปรุงด้วยวิธีการนาหมุนเวียนผิวทางเดิมครั้งที่สอง

11.KANOKWAN KHAMPHAN/การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการป้องตนเองกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

12.KOMSON ANUPANYAWAT/การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการป้องตนเองกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง


13.KRIANGCHAI RUEANGCHOTSATHIAN/การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการป้องตนเองกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

14.NITIKORN NEAMJAN/ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดนครราชสีมานายจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

15.PAKPOOM TRAKARNCHAN/การศึกษาการประเมินอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคารนายโรงงานซัมมิท ออโตเทค จากัด

16.PANOMTHIAN KHUNPHILUEK/การปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื นที่เทศบาลต้าบลซับสมอทอด อ้าเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์

17.PANUPAN BORISUT/การประเมินคุณภาพการบริหารงบประมาณ กิจการประปาหมู่บ้าน: กรณีศึกษา ตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

18.PATYAKHON  KHISALANG/ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

19.PHUMPAN BOONMATUN/ก้ำลังอัด หน่วยน้ำหนัก ขนำดโพรง และกำรดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกว่ำที่ที่ผลิตจำกปูนซีเมนต์ผสมเถ้ำแกลบ


20.PIRAMID PUTTHA/การศึกษาความเหมาะสมด้านอุทกวิทยาโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรณีศึกษา อ้าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

21.PRASERT  PIROMYA/การศึกษาปัญหาและความคิดเห็นในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้าแดง อ้าเออปากช่องนาจังหวัดนครราชสีมา

22.PRASIT NIAMSUNGNOEN/ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดจิก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

23.KITIPONG PRAPHANANURAK/การศึกษาเกณฑ์การคัดแยกทางหลวงชนบท

24.PUNNAWIT SATAPIYAKUN/การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของวัสดุก่อสร้างนายที่ผลิตจากไม้บีช และไม้บีชคอมโพสิท โดยวิธีแฮนด์เลอัพ

25.SANTI KOBKARNDEE/ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการการกาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารนายส่วนตาบลบ้านหัน อาเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวัดชัยภูมิ

26.SEKSIT KERDKIJ/สาเหตุและแนวทางการแก้ไขการแตกร้าวของผนังในอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

27.SOMKIET CHOOPRATEEP/ความคงทนต่อสภาวะเปียกสลับแห้งของบล็อกดินลูกรังที่ใช้เปลือกหอยเชอรี่บดและปูนซีเมนต์เป็นสารเชื่อมประสาน

28.SURIYA GARAGED/กำลังอัดของบล็อกประสำนที่ผลิตจำกปูนซีเมนต์และเปลือกหอยเชอรี่บด

29.SUWAT PENGCHAROEN/การศึกษาและวิเคราะห์ การกระทาและสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย :ปีกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงงานนี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตนายสุวัฒน์ เพ็งเจริญกรณีศึกษาเชิงสารวจโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มนาอัดลม

30.THANONGCHAI PROMMA/การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านปริมาณและราคางานโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ต่างกัน

31.THAWISAK  PHANDUANG/การรับรู้คุณภาพบ้านจัดสรรของผู้อยู่อาศัยตามโครงการของห้างหุ้นส่วนจากัดเทคโน บิวเดอร์ (2001)

32.THERDCHAI THABTHAISONG/ปัจจัยที่ผู้รับเหมาเลือกรับงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนายในเขตพื้นที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

33.TRISSANAN BOONMANG/การเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาระหว่างวิธีการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปกับวิธีหล่อในที่ชนิดใช้แบบหล่อผนังสาเร็จในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยประเภททาวโฮมส์ด้วยระบบผนังรับน้าหนัก กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านเดอะคอนเนค28 เพิ่มสิน กับ เดอะคอนเนค 25 ประชาอุทิศจังหวัดกรุงเทพมหานคร

34.WISET WAKHUWATHAPONG/การศึกษาระบบและกระบวนการทางานเป็นทีมในด้านความปลอดภัยของงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา การก่อสร้างโครงหลังคาโรงจอดรถของบริษัทไทย คาจิมา จากัด ในอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

35.WITHTAYA YONSUNTHIA/รูปแบบและวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบุนนากอาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

36.WONGSAPAT  PIBOOLSUPAPRADIT/หน่วยน้ำหนัก ก้ำลังอัด และกำรดูดซึมน้ำของบล็อกศิลำแลงเทียมที่ใช้เศษศิลำแลงเป็นมวลรวมหยำบ

37.WORAWIT SAWATPOON/ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการของบุคลากรช่าง : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

38.WORAWUT BUNMARPOB/การประยุกต์แนวคิดแบบลีนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างกรณีศึกษา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบบมาตรฐานบริษัท ภาพร พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

39.WUTTIKORN JANTAPHAN/การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

40.WATTANA THONGPANYA/การเปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบ โดยพิจารณาและไม่พิจารณาการต้านทานแผ่นดินไหว: กรณีศึกษาแบบตึกแถวอนุรักษ์ 4 ชั้น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

41.WORRAAWUTH JODNOK/ความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ


42.AKEPONG SEDTHAMANOP/ปัจจัยด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงหมายเลข 314 สาย อ.บางประกง – ฉะเชิงเทราระหว่าง กม.3+250 – กม.21+400


43.PANNAPHONG PATSRITRAKOOL/การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบโครงสร้างผนังรับน้าหนักหล่อในที่: กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้านแถว 2 ชั น หมู่บ้านรักธยาต้าบลพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา