โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 8 (2/2555)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 8 (2/2555) PDF Print E-mail

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 8 (2/2555)

1. การบริหารจัดการน้ำจากสระน้าเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา สระเกษตร บ้านมูลบน หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา /SUPAKIT YUENKRATOK

2. การศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /SAWANG SEWANA

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล เขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ/ADUN  THONGJAMROON

4. การสำรวจความรู้ของประชากรเกี่ยวกับข้อบังคับในการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา /SUKSANT  YANGSUKKASAME

5.กำลังรับแรงอัดและกำลังแรงดัดของตัวอย่างวัสดุพื้นทางเดิมปรับปรุงคุณภาพ ด้วยซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม /PAIWAN  KHEAW-ON

6. การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงระยะต้นที่ใช้มวลรวมหยาบของคอนกรีตถนนเก่า ที่นำกลับมาใช้ใหม่/ALONGKOT BUNSIRI

7. การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตและความสามารถในการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตฝายกั้นน้ำ/NITID  SUPHAREE

8. ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ ของบุคลากรช่าง : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์/WORAWIT SAWATPOON