โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 7 (1/2555)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 7 (1/2555) PDF Print E-mail

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 7 (1/2555)

1.การพัฒนาระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเก่า /YOSPONG  BOSRI

2.การออกแบบเบื้องต้นระบบป้องกันน้้าท่วมส้าหรับเทศบาลต้าบลดงสิงห์ และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /CHANASORN PHOKASAB

3.การออกแบบอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ตามหลักอาคารเขียว / RATTANA KAEOPHETPONG

4.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางบริการทางหลวง หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง / CHUTCHAI AMNARTBUDDEE

5.การพัฒนากำลังอัดของวัสดุผิวทางรีไซเคิลที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ / ORASA KOIEYUNG

6.กำลังรับแรงอัดของวัสดุผิวทางที่นำกลับมาใช้ใหม่และ ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ / SUPAKRIT LERTCUNTAPAK

7.ศักยภาพแหล่งน้้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว /WATTANAWIT SAKDASITTHISAKUL

8.การประมาณราคาและลาดับความสำคัญการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปักธงชัย /URUPONG PRADECHKING

9.ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา /PANNATHAD NOKHUNTHOD

10.การศึกษาสภาพความเสียหายของทางหลวงที่ผ่านการบูรณะด้วยวิธีนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ใหม่ : กรณีศึกษา แขวงการทางลพบุรีที่ 1 /RUENGSIL BOONLAKORN

11.ความจำเป็นของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในพื้นที่ กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม /JAKKRIT SAENPROM

12.การศึกษาแรงจูงใจของผู้ใช้แรงงานชาวไทยและต่างชาติในธุรกิจก่อสร้างอาคาร /WINAI  KHONTHONG


13.การศึกษาแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /WEERAKAL UPPANUN

14.คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ /SUPITHAI SRIDUANG

15.การประเมินประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียงตามแนวทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ตามสภาพปัจจุบัน /PHIPHAT LAONGSRI

16.การศึกษาประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการฉาบผิวจราจร ด้วยวัสดุเคลือบผิวเพื่อลดการลื่นไถล /HERNGCHAI  PRANEEDPOLKRANG

17.คุณลักษณะของผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการรับงานก่อสร้างสะพาน และทางหลวง ของกรมทางหลวง/BANLANG JANTHABAN

18.การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา /CHALERMCHAT SAEPAISARN

19.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน พื้นที่ต้าบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว /KOKIAT  BUNCHUEN


20.การศึกษาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก /THOSSAPOL NAPARSWAD

21.อิทธิพลของความเร็วและจำนวนเที่ยววิ่งของรถบดอัดต่อความแน่นแห้ง ในสนามของวัสดุชั้นทางดินลูกรัง /SAMART PONGWIMONSAWAT

22.ความพร้อมของประชากรกับการมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขยะชุมชน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /WATTANAPONG   SINGWISET

23.การศึกษาความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษา : อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา /VIRAVISC SONGSANTHIA

24.ปัญหาและความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี /SAMAK YODYOI


25.การศึกษาทางเลือกระบบการกำจัดมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น /SORASAK CHUMWANGWAPEE


27.การจัดลำดับของโครงการก่อสร้างภายใต้เงื่อนไขเงินสดที่จำกัด /RUTCHAKIT MAYTHATHIRUT

28.การศึกษาการกระจายตัวและการพยากรณ์ของอาคารพักอาศัยในเขตตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /TUNYAPONG  RATTANACHAN

29.แนวทางและปัจจัยในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำเขตทางหลวง ตำบลธารปราสาท อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /SUPOJ DECHBOON

30.การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 /SITTIPONGS  KHAIKAEW

31.ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล /PRATYA CHAIINKHAM

32.การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา /KAMPHOL KRUAVATTANAVET

33.การพัฒนากำลังอัดของดินตะกอนประปาจีโอโพลิเมอร์มวลเบา /SURACHET BOONGRASAN

34.อิทธิพลของเถ้าลอยต่อกำลังอัดของดินตะกอนประปาจีโอโพลิเมอร์ /WATCHARA KHOKANGPLU

35.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำประปาของโรงประปาสี่แห่ง ในตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา /NATCHAYA PANTANOD

36.ทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /SURA PRAWANTHAO

37.การศึกษาปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง สำนักงานทางหลวงมหาสารคามกรมทางหลวง /CHAOWARIT KHAOBAIMAI


38.การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการทางหลวงระหว่างเมือง กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 7 (มอร์เตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่) /WUTTHICHART BUNCENWORAKIT

39.ศึกษาข้อมูลเส้นทางการใช้รถเก็บขยะเพื่อวางแผนการจัดเก็บขยะและขนส่งขยะ: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /JEERAPHAN  KOMUTTAPHAN

40.การศึกษาการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /NOPPDAL JANCHOMPOO

41.การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /WUTTIPONG ONSRISOMBAT

42.อิทธิพลของการบดอัดต่อกำลังอัดของดินตะกอนประปาเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ /TIWAKORN SRIJUMPA

43.การสำรวจความคิดเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานบำรุงปกติที่จำเป็นต้องจ้างเหมาภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการของแขวงการทางนครราชสีมา /PHONGTHORN KHOWSUK

44.การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ของชุมชนขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /NOK LABNGERN


45.ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เหมำะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษำเทศบำลต้ำบลแชะ อ้ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ /YUTTACHI SAENSOOK

46.การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ /SOMTAI SUWANKHAM

47.การเปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบ โดยพิจารณาและไม่พิจารณาการต้านทานแผ่นดินไหว: กรณี ศึกษาแบบตึกแถวอนุรักษ์ 4 ชั้น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง /WATTANA THONGPANYA

48.การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักหล่อใน: กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้านแถว 2 ชั น หมู่บ้านรักธยา ตำบลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /PANNAPHONG PATSRITRAKOOL

49.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน บนทางหลวงหมายเลข 314 สาย อ.บางประกง – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.3+250 – กม.21+400 /AKEPONG  SEDTHAMANOP

50.การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ภายในจังหวัดสระบุรี /EAK WORASAKDAPISARN

51.การออกแบบเบื้องต้น ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด /SOMPOB KAMDEE

52.การศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมในการจัดเก็บขยะ :กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /PIJIT  AUPPATAM

53.การศึกษาจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /NIWAT SROIMALEE 

48.