บทสัมภาษณ์รุ่นพี่
 

Main Menu

 
บทสัมภาษณ์รุ่นพี่ PDF Print E-mail

 

 

 

บทสัมภาษณ์รุ่นพี่ "หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค"
rang.jpg - 59.71 Kb

นายรังสรรค์  ชั้นกลาง


1.แนะนำตัว ชื่อ สกุลนายรังสรรค์  ชั้นกลาง

ปัจจุบันทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร

ตอบ = หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2.ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ คุณวุฒิ ซึ่งจะนำไปใช้ในการทำงานตรงกับสายงานที่ทำอยู่ และคิดว่าถ้าศึกษาสำเร็จแล้วจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

3.ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตอบ = เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และอยู่ไม่ไกลจากภูมิลำเนา

4.เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เป็นหลักสูตรที่ดีมาก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นกันเอง มีความสุขระหว่างการเรียนดี รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่หลักสูตรคอยดูแลตลอดระยะเวลาหลักสูตร

5.อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

ตอบ = สิ่งที่ได้รับจากการเรียนแทบทุกวิชาล้วนเกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในการทำงานได้ทั้งหมด

6.ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

ตอบ = มีความภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้

7.บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

ตอบ = อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถอย่างมาก มีความรับผิดชอบในการสอนสูงมาก และพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ  มีความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นกันเอง

8.อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอบ = ควรบริหารเวลาให้เหมาะสมสำหรับการเรียนจะทำให้การทำงานและการเรียนไม่มีอุปสรรค ซึ่งที่จริงแล้วขณะที่ศึกษาอยู่ เนื้อหาในการเรียนก็สอดคล้องกับการทำงานอยู่แล้ว

9. หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตอบ = ควรเข้าเรียนให้ครบทุกคาบวิชา เพราะทุกเวลาที่มีการเรียนการสอนนั้นสำคัญมาก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ตรงตามหลักสูตร หากขาดเรียนจะทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง และจะไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นๆหากมีข้อสงสัยในระหว่างการเรียนให้รีบสอบถาม หรือ ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนในทันที จะทำให้เกิดความเข้าใจโดยง่าย และ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านยินดีที่จะให้คำแนะนำเสมอ

10.อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เป็นหลักสูตรที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงาน เนื้อหาวิชาเหมาะสมสอดคล้องกับการทำงานทางด้านงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่ดี มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร

 


 

 

ubuntu logo

นายมงคล  ดัชนีย์

เรียนอย่างไรให้ได้เกรดเฉลี่ย 4.00

  • กระผมนายมงคล ดัชนีย์

พยายามเข้าเรียนทุกครั้งเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือ ต้องทำความเข้าใจวิชาที่เรียนในชั่วโมงให้ได้มากที่สุด มีอะไรสงสัยก็ให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนท่านจะอธิบายจนได้แนวคิดหรือวิธีการดำเนินการที่ถูกต้อง ถ้ามีเวลาก็ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา

กระผมใช้เวลาในการเดินทางไปเรียนและสอบ ทบทวนความรู้โดยการอัดเสียงเป็น Short Note แล้วเปิดฟังไปตลอดทาง (ผู้เรียนใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 2 ชม.)

รวมทั้งช่วยอธิบายให้เพื่อนร่วมเรียน ทราบถึงแนวคิดในการทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการฝึกความคล่องตัวในการการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

วิธีจดบันทึกสรุปใจความสำคัญของวิชาที่เรียนโดยการแยกย่อยประเด็นสำคัญออกเป็นประเด็นใหญ่ และประเด็นย่อยโดยใช้ผังความคิด Mind Map เป็นชั้น ๆ ลงไป เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ เพียงวิธีการง่าย ๆ ดังที่กล่าวมา อยากให้ทุกคนลองไปปฏิบัติดู น่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี

 

 


 

 

support logo

นายกล้าศึก พรมฤทธิ์

บทสัมภาษณ์ประธานรุ่น (1/2552)

 

ถาม = แนะนำตัวเองแก่น้องๆ หน่อยค่ะ

ตอบ = กระผมนายกล้าศึก พรมฤทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7)

 

ถาม = ทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ก็เพราะตรงกับสายงานที่ทำอยู่และเป็นคนที่ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนี้กับเพื่อนอีก 2 คนคือ นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล ,นายชูยศ ศรีวรขันธ์ และท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

 

ถาม = ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

ตอบ = ความประทับใจในการที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยคือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดให้มีหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคและมีเพื่อน ๆ ที่น่ารักและอาจารย์ที่เอาใจใส่พวกเราในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาเรียน

 

ถาม = ความประทับใจเกี่ยวกับเพื่อนในรุ่นและรุ่นน้องเป็นอย่างไร

ตอบ = เพื่อนในรุ่นก็น่ารักทุกคนเพราะรุ่น 1 ส่วนมากมาจากหน่วยงานคล้ายกันและไปไหนไปกันทำอะไรก็จะทำด้วยกันส่วนรุ่นน้องก็เหมือนกัน น่ารักทุกคน

 

ถาม = ความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

ตอบ = ความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์ก็ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านซึ่งมีความเป็นกันเองกับพวกเราทุกคน

 

ถาม = หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตอบ = หลักการและแนวทางในการเรียนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสำหรับผม ก็คือเข้าเรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอนส่งงานทุกครั้งที่อาจารย์สั่งตั้งใจเรียน ...จบแน่นอน

 

ถาม = อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = อยากฝากน้อง ๆ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเราจะได้มีรุ่นน้อง ๆ ต่อๆ ไปส่วนตัวพวกเรารุ่น 1 ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุก ๆ คนอยู่แล้ว

 

ถาม = อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอบ = อุปสรรคและปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยปัญหาก็คือช่วงการทำงบประมาณประจำปีอาจจะทำรายงานไม่ทันก็ให้เพื่อน ๆ ช่วยในบางครั้ง

 

ถาม = ความรู้ที่ได้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงอย่างไรบ้าง

ตอบ = ความรู้ที่เรียนมานำไปใช้ในการทำงานมีประโยชน์มากเพราะตำแหน่งของผมคือตำแหน่งนักบริหารงานก่อสร้าง 7 ซึ่งตรงกับสายงานมากและเอามาใช้ในงานได้จริง

 


 

vijuk.jpg - 732.15 Kb

นายวิจักร ศรีสมภาร

1. แนะนำตัว ชื่อ – สกุล นายวิจักร ศรีสมภาร

ตอบ = ปัจจุบันทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(โยธา)

2. ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = อาชีพทำงานเกียวกับการก่อสร้าง เช่น งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ในการนำมาปรับปรุงไปใช้ในการทำงาน พร้อมทั้งการวางแผนงานในการบริหารงาน เทคนิคต่างๆที่ควรทราบ

3. ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตอบ = สะดวก ประหยัด และเรียนเสาร์ อาทิตย์ พร้อมทั้ง ผ่อนค่าเหล้าเรียนได้ด้วย   อนึ่ง เรียนเร็ว สอบเร็ว ทำให้ไม่ลืม

4. เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เรียนสนุก เพื่อนๆก็ใจดี มีความสัมพันธ์ มีความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน   บรรยากาศในการเรียนจึงไม่ค่อย เครียด

5. อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

ตอบ = แม้จนกระทั้งเรียนจบแล้ว ก็ยังมีการติดต่อ  ก็ยังมีความสัมพันธ์ มีความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  ทั้งการงาน และส่วนตัว มีแผนการทำงาน อย่างมีระบบมากขึ้น และบริหารจัดการคน ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น พร้อมทั้งเทคนิคการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน และอื่นๆ มากมาย

6. ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

ตอบ = อากาศ บรรยากาศดีมาก ไปมาสะดวก

7. บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

ตอบ = อาจารย์ให้ความสนใจลูกศิลย์ดีมาก ช่วยแก้ไขปัญหาในการส่งงานอย่างต่อเนื่อง แม้เรื่องส่วนตัว         และการงาน โดยเฉพาะ ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอบ = จัดหาเวลาว่างให้ได้ และต้องจัดตารางการเรียน กับงานให้ ไปด้วยกันให้ได้ โดยส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เนื่องจากอยู่ใน มทส. อยู่แล้ว

9. หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตอบ = ต้องขยันมากขึ้น และจะพยายามหาโอกาศ คุยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดทั้ง เพื่อนๆก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อจะได้หาทาง หรือวิธีการส่ง งานอาจารย์ได้ครบทุกๆวิชาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และควรมีการนัดติว รายวิชา อาทิตย์ละ1วัน ช่วงเย็น หลังเลิกงาน หรือเลิกเรียนเสมอ ก็จะทำให้การเรียนน่าเรียนมากมากขึ้น

10. อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านสนุกกับการเรียน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับ


 

adul.jpg - 67.34 Kb

นายอดุลย์ ทองจำรูญ

รุ่นที่ 8

 

1. แนะนำตัว ชื่อ – สกุล นายอดุลย์  ทองจำรูญ (CM8) ปัจจุบันทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เพราะตรงกับสายงานและตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่

3. ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตอบ = เพราะเป็นมหาวิทยาลัยฯที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพทางการศึกษา

4. เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

5. อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

ตอบ = ได้รับความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค อย่างถูกต้อง และปรับใช้ในการทำงานเป็นอย่างดีเช่น มีการจัดระบบในการบริหารงานโครงการ,การควบคุมงบประมาณ,การบริหารงานบุคคลที่ดี ตอบสนองความต้องการผู้มารับบริการอย่างดีเยี่ยม

6. ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

ตอบ = เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ คณาจารย์ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ระบบสารสนเทศดีเยี่ยม ผู้ประสานงานสาขาทำงานเก่ง โดยเฉพาะการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคครับ

7. บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

ตอบ = คณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกันเองกับนักศึกษาและถ่ายทอดวิชาให้นักศึกษาได้เข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆอย่างดีเยี่ยม

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

จะมีปัญหาในบางช่วง บางเวลาที่งานประจำต้องปฏิบัติตรงกันเท่านั้น ถ้าวันไหนที่ไม่ได้เข้าเรียนก็อาศัยในการประสานข้อมูลกับเพื่อนๆ และอาจารย์ในรายวิชานั้นๆ สรุปในภาพรวมแล้ว ไม่มีปัญหาครับ

9. หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตอบ = แนวทางในการเรียนไม่ว่า จะเรียนที่ไหน สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการศึกษาบทเรียนก่อนล่วงหน้าและและทบทวนทำความเข้าใจหลังจากเรียนแล้ว หัดทำตัวอย่างอย่างสม่ำเสมอ พบปะแลกเปลี่ยนเพื่อนในชั้นเรียนแค่นี้เราก็   ประสบความสำเร็จครับผมจบปีครึ่งครับ

10. อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = ผมอยากให้น้องๆมาสัมผัสกับการเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค จะรู้ว่าเราได้อะไรๆมากกว่าที่เราคิด ทั้งได้ความรู้ เพื่อไปปรับใช้ในการำงาน  ,ได้เพื่อน ,ได้เครือข่ายในการทำงาน ,ได้รู้จักเพื่อนๆในหลายๆสาขาอาชีพที่จะต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป


 

mathakul.jpg - 22.23 Kb

 

นายเมธากุล มีธรรม


1. แนะนำตัว ชื่อ – สกุล : นายเมธากุล มีธรรม

ปัจจุบันทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร :

ตอบ = ข้าราชการพลเรือนสามัญ   ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏบัติงาน (งานจ้างเหมาขนาดใหญ่) สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 2  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

2. ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เป็นงานควบคุมการทำงานของผู้รับเหมางานก่อสร้างถนนของรัฐฯ ต้องมีการควบคุมและประสานงานกับผู้รับจ้างอยู่เสมอ การได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างจะมีประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตด้วย คือ ช่วยให้มีความเข้าใจถึงการบริหารงานโครงการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้กับการบริหารงานโครงการที่ต้องปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย

3. ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตอบ = ทราบข่าวจากอาจารย์ที่นับถือในวงการศึกษาว่า ม.สุรนารีฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมุ่งเน้นให้ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคม มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนักจึงสะดวกต่อผู้ที่ทำงานแล้วและต้องเดินทางบ่อย ๆ อย่างผม เมื่อมีโอกาสจึงไม่ลังเลที่จะสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทันที

4. เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = หลังจากเข้ามาเรียนแล้วพบว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้ยากหรือโหดอย่างที่ใคร ๆ (รุ่นพี่) พูดไว้        เพียงแต่ว่าต้องให้เวลา (ซึ่งคนทำงานแถมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างผมจะมีเวลาว่างน้อยมาก) กับการทบทวนบทเรียนให้มากสักหน่อยก็จะสามารถเรียนได้อย่างสบาย ๆ จบทันตามเกณฑ์เวลาแน่นอนครับ

5. อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

ตอบ = ประการแรกเลยได้ความรู้เพิ่มครับเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตา อย่างที่มีคนบอกไว้ว่า “การเรียนรู้ ไม่มีสิ้นสุด” เห็นจะจริงครับยิ่งเรียนยิ่งรู้ ได้รับการถ่ายทอดวิทยาการณ์ใหม่ ๆ มากมายจากอาจารย์ในสาขาวิชา ประการต่อมาคือความรู้จากวิชาการบริหารทำให้ทราบถึงสัญญาณหรือสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดในโครงการ ทำให้สามารถแก้ไขหรือเตรียมการรับมือให้ปัญหาในโครงการน้อยลงหรือหมดไปได้ รวมทั้งวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารลูกน้อง และบริหารความขัดแย้งในองค์กรและการทำงานได้เป็นอย่างดีครับ

6. ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

ตอบ = เนื่องจากผมไม่ได้มีพื้นเพที่โคราช ขณะศึกษาอยู่ผมจึงต้องหาที่พักเพื่อเตรียมตัวในวันเสาร์ก่อนมาเรียนในวันอาทิตย์ซึ่งอยู่ใกล้กับ มทส. ทำให้ผมได้ซึมซับบรรยากาศของที่นี่ได้ระดับหนึ่ง สิ่งแรกที่ประทับใจคือพี่-น้องเจ้าหน้าที่ประสานงานของสาขาฯ เป็นกันเองมากและช่วยเหลือติดตามแจ้งเตือนกิจกรรมหรือตารางเวลาในการศึกษาอย่างดีมาก ๆ จนผมรู้สึกเกรงใจด้วยซ้ำไป อีกอย่างที่ประทับใจคือบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่สงบร่มรื่น โดยเฉพาะที่อาคารบรรณสารที่ได้มีการจัดเตรียมห้องค้นคว้าเดี่ยวไว้ให้กับผู้ที่ต้องการค้นคว้าหรืออ่านตำราด้วยบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ก็ให้บริการอย่างเป็นกันเองในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นงานการเงิน งานทะเบียน ฯลฯ

7. บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

ตอบ = ก่อนอื่นต้องสารภาพก่อนเลยครับว่าในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียนผมประทับใจว่า “มหาวิยาลัยแห่งนี้นั้นรับแต่อาจารย์หน้าตาดี ๆ สวย ๆ หล่อๆ มาสอนเท่านั้นเหรอ” แต่พอเข้ามาเรียน        ได้สักระยะหนึ่งยิ่งทำให้ผมประทับใจมากขึ้นไปอีก คือ อาจารย์ทุกท่านไม่เพียงแต่หน้าตาดีเท่านั้น แต่ยังใจดีมาก ๆ ทุกท่านเลย นั่นเองทำให้บรรยากาศในการเรียนสนุก ไม่เครียด และอยากมาเรียนทุกคาบจนไม่อยากให้ถึงช่วงปิดเทอมเลยทีเดียวครับ ยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ทุกท่านทั้งที่สอนในหลักสูตรนี้และที่ไม่ได้สอนในหลักสูตรนี้ก็ตามทุกท่านใจดีและพร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ดีจริง ๆ ครับ แม้ว่าแต่ละท่านจะมีคุณวุฒิสูง ๆ กันทุกท่านแต่ก็ไม่ถือตัวเป็นกันเองมากไม่ทำให้เราอึดอัด ทำให้เรียนอย่างมีความสุขมาก ๆ ครับ

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอบ = แน่นอนครับซึ่งปัญหาด้านเวลานี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับ เข้าเรียนช่วงแรก ๆ ผมก็มีปัญหาครับเพราะที่ มทส. นี้มีการเรียนการสอนแบบ tri semester หรือ 3 เทอม ซึ่งมันจะยิ่งทำให้ระยะเวลาในการเรียนแต่ละเทอมนั้นน้อยลงอีก เราจึงต้องตระหนักและเตรียมพร้อมอยู่เสมอว่าต้องทำความเข้าใจเนื้อหาและลองทำแบบฝึกหัดให้เพียงพอก่อนการสอบมาถึง บางครั้งงานก็เร่งเจ้านายก็จะเอางาน (แล้วมักจะมาเร่งตอนที่เราจะต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบเสมอ) วุ่นแน่ครับ แต่ปัญหานี้จัดการได้ด้วย 2 สิ่งครับ 1) คือ การจัดการและวางแผนเวลาที่ดี 2) คือ การรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เมื่อวางแผนดีและดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ปัญหาทุกอย่างก็จะอยู่ในการควบคุมครับ “เอาอยู่ครับ”

9. หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตอบ = ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนหัวดีอะไรนะครับ การจะได้มาซึ่งความสำเร็จดังกล่าวได้ผมต้องมีแนวทางที่ชัดเจนถึงเรื่องของความทุ่มเทที่พร้อมจะมอบให้แก่การศึกษา ผมถือคติที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ผมจึงเริ่มจากการสัญญากับตัวเองว่าต้องทบทวนหรือลองทำแบบฝึกหัดกับสิ่งที่เรียนมาทันทีในทุกเย็นวันอาทิตย์ที่เรียนเสร็จให้เข้าใจจริง ๆ หรือถ้าไม่เข้าใจต้องจดบันทึกสิ่งที่ไม่เข้าใจเพื่อนำไปปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนในอาทิตย์ถัดไป หรือไม่อย่างแย่ที่สุดวันเสาร์ผมต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเริ่มเรียนบทเรียนใหม่ในวันอาทิตย์ ซึ่งนั่นเป็นหลักที่ผมยึดถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่ครับ

10. อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = หลักสูตรนี้เรียนสนุกครับ ไม่ง่ายอย่างที่ใครชอบพูดกันว่า “เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ง่าย ๆ” ขอบอกว่าไม่จริงครับ อาจารย์ทุกท่านสอนแบบอยากให้เราได้ความรู้จริง ๆ ไม่ได้เน้นเอาปริมาณแต่เน้นคุณภาพ แต่ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะสามารถทำได้ครับขอเพียงแต่ว่าคุณพร้อมจะทุ่มเทเพื่อรับความรู้ที่คณาจารย์ของ มทส. พร้อมจะมอบให้ ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ ผมรับรองครับว่าคุณจะไม่ผิดหวังที่ได้มาเป็น “ลูกแสดทอง”


noo.jpg - 23.93 Kb

 

1. แนะนำตัว ชื่อ – สกุล

>>ผม ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ประธานนักศึกษาวิศวกรรมสาสตร์มหาบัณทิต สาขาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค รุ่นที่9

2. ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

>>เหตุที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้ เนื่องจาก ตอนที่ทำงานใน บริษัท ฮิตาชิโกลบอลสตอเรจเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

ผมได้รับมอบหมายย้ายจากหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายงานพัฒนาวิศวกรรม มารับหน้าที่ใหม่ในตำแหน่ง จัดซื้อจัดจ้างวิศวกรรมโครงสร้างของบริษัท

จึงเป็นเหตุที่จะต้องหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย

3. ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>>เหตุที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเหตุผลอยู่หลายประการประกอบกัน แต่เหตุผลหลักที่สำคัญที่สุดคือ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ

รวมทั้งมีท่านอาจารย์ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

4. เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

>>อย่างแรกเลย รุ้สึกประทับใจ ภูมิใจ ที่ได้เป็นศิษย์ของสาขาวิชานี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งที่เรามุ่งหมายและตั่งใจไว้ ตรงตามที่เราต้องการ

ทั้งหลักสูตรเนื้อหาวิชา ท่านอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทุ่มเทตั้งใจที่จะมอบความรู้ให้กับเรา โดยที่ท่านอาจารย์เป็นกันเองกับลูกศิษย์

5. อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

>>หลักสำคัญคือเรื่องของการบริหารงานก่อสร้าง ที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค โดยทำให้เรามองเห็นทุกบริบท

ที่เกี่ยวข้องกันในงานการก่อสร้างทั้งโครงการ มองได้รอบด้านและครบองค์ประกอบของโครงการ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถบริหารงานก่อสร้างนั้นให้ประสบผลสำเร็จได้

6. ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

>>ต้องบอกว่าประทับใจมาก เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ แล้วเราได้จบจากสถาบันแห่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

7. บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

>>ท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่ไม่ถือตัว เป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นอย่างดี รวมทั้งทางด้านวิชาการที่อาจารย์ได้ถ่ายถอดให้กับเรา ให้คำแนะนำ ชี้แนะ สั่งสอน

รู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุขสันต์ หัวหน้าภาควิชา ซึ่งท่านได้รับการบันทึกในวงวิชาการว่าท่านเป็น ศาตราจารย์ ที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศ

และอาจารย์ท่านไม่ถือตัว ใจดี มีแต่สิ่งดี่ๆ ที่มอบให้กับเรา

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

>>เรื่องเวลา สำคัญ เนื่องจากเรามีงานประจำที่ต้องทำทุกวัน เราจึงควรต้องใจเรียนในชั้นเรียนให้ได้มากที่สุด และ พยายามที่จะรวมกลุ่มเพื่อนในชั้นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันและกัน

พากันไปให้ถึงจุดหมาย งานใหนที่อาจารย์มอบหมายให้ทำ ต้องรีบทำและช่วยกันทำ

9 หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จต้องมุ่งมั่นกับเป้าหมาย ย้อนไปหาเหตุผล ที่ทำไมเราต้องมาเรียนในชั้นเรียนต้อง

>>พยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุด หากไม่เข้าใจสิ่งใดต้องถามอาจารย์ให้ชัดเจนในชั้นเรียน มองบวก เราต้องสำเร็จ ต้องจบ ไม่มีอะไรยาก รวมกลุ่มเพื่อนในชั้น

ให้การมาเรียนเป็นเสมือนการมาแลกเปลี่ยนความรู้ การมาพบปะเพื่อนฝูง จะทำให้เราอยากมาเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น

10. อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

>>ผมเป็นศิษย์เก่าแห่งสถาบันแห่งนี้ ในสาขาวิชานี้ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ เป็นศิษย์สถาบัน ที่แห่งนี้ ถ้าน้องๆ เพื่อนๆ ท่านใด

ที่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชานี้ ผมรับรองท่านว่าที่แห่งนี้เมื่อท่านมาเรียนและจบออกไป ท่านจะมีความภาคภูมิใจเหมือนเช่นเดียวกับผมในวันนี้ครับ


 

nick.jpg - 329.84 Kb

นางสาวเสาวรส หะสิตะ

รุ่นที่ 10

แนะนำตัว ชื่อ – สกุล

>>นางสาวเสาวรส หะสิตะ (นิกส์) CM#10

2. ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

>>เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับการการเรียนมาพัฒนาตนเอง และดิฉันมองว่าการเป็นวิศวกรโยธาที่ดี นอกจากงานสนามแล้วเราควร

มีความรู้เรื่องของการบริหารโครงการด้วย เพื่อให้โครงการมีการบริหารที่ดีทั้งด้านเวลา เงิน บุคคลากร วัสดุ

3. ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>>เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับ มีท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาสอน

4. เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

>>เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเรียนที่สอดคล้องต่อความต้องการในด้านวิชาชีพ มีเนื้อหาของแต่ละวิชาที่ครอบคลุม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

5. อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

>>การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการก่อสร้าง การควบคุมต้นทุน การบริหารเชิงปริมาณ การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทำงาน ที่มองถึงด้านการเงิน บุคคลากร ได้ดีมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์หนทางที่ทำให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

และนอกจากนี้คือได้รับข้อคิด ประสบการณ์ จากพี่ๆในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก

6. ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

>>เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ และมีห้องสมุดที่สวย และสะดวกในการอ่านหนังสือ รวมถึงมีบุคคลากรหลักสูตร และศูนย์บริการศึกษาที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำเป็นอย่างดี

7. บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

>>ท่านอาจารย์ใส่ใจนักศึกษามาก คอยช่วยแก้ไขปัญหา และจะติดตามผลตลอด ตลอดจนให้คำแนะนำในการเรียน และ การทำวิทยานิพนธ์

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

>>เวลาน้อยลง วิธีการแก้ไขปัญหาคือ แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ การเดินทางมาเรียน การพักผ่อน ทำ check list ให้กับตนเอง ว่าต้องทำอะไรบ้าง อะไรทำก่อน-หลัง

9. หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

>>เข้าเรียนทุกครั้ง หาเทคนิคที่ทำให้อ่านหนังสือเข้าใจเร็วมากขึ้น ทบทวนสิ่งที่เรียน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

10. อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

>>เป็นหลักสูตรที่ดีมาก สอนให้ดิฉันมีแนวคิดในการบริหารงานก่อสร้างมากขึ้น และนอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆจากพี่ๆ อีกด้วย


 

 

 

1. แนะนำตัว ชื่อ – สกุล

นางสาวเสาวรส หะสิตะ (นิกส์) CM#10

2. ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค                                                       เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับการการเรียนมาพัฒนาตนเอง และดิฉันมองว่าการเป็นวิศวกรโยธาที่ดี นอกจากงานสนามแล้วเราควรมีความรู้เรื่องของการบริหารโครงการด้วย เพื่อให้โครงการมีการบริหารที่ดีทั้งด้านเวลา เงิน บุคคลากร วัสดุ

3. ทำไม่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                                 เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับ มีท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาสอน

4. เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค                                        เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเรียนที่สอดคล้องต่อความต้องการในด้านวิชาชีพ มีเนื้อหาของแต่ละวิชาที่ครอบคลุม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

5. อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร                     การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการก่อสร้าง การควบคุมต้นทุน การบริหารเชิงปริมาณ การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทำงาน ที่มองถึงด้านการเงิน บุคคลากร ได้ดีมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์หนทางที่ทำให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด และนอกจากนี้คือได้รับข้อคิด ประสบการณ์ จากพี่ๆในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก

6. ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ และมีห้องสมุดที่สวย และสะดวกในการอ่านหนังสือ รวมถึงมีบุคคลากรหลักสูตร และศูนย์บริการศึกษาที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำเป็นอย่างดี

7. บอกความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร                                                                                   ท่านอาจารย์ใส่ใจนักศึกษามาก คอยช่วยแก้ไขปัญหา และจะติดตามผลตลอด ตลอดจนให้คำแนะนำในการเรียน และ การทำวิทยานิพนธ์

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เวลาน้อยลง วิธีการแก้ไขปัญหาคือ แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ การเดินทางมาเรียน การพักผ่อน ทำ check list ให้กับตนเอง ว่าต้องทำอะไรบ้าง อะไรทำก่อน-หลัง

9. หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เข้าเรียนทุกครั้ง หาเทคนิคที่ทำให้อ่านหนังสือเข้าใจเร็วมากขึ้น ทบทวนสิ่งที่เรียน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เป็นหลักสูตรที่ดีมาก สอนให้ดิฉันมีแนวคิดในการบริหารงานก่อสร้างมากขึ้น และนอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆจากพี่ๆ อีกด้วย