ทำเนียบบัณฑิตรุ่น 9 (1/2556)
 

Main Menu

 
ทำเนียบบัณฑิตรุ่น 9 (1/2556) PDF Print E-mail

 

PIC DATA STATUS

 

Full Name : JAKKRIT PIYA

ชื่อสกุล: นายจักรกริช  ปิยะ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree
Tel.0923819889

 

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : WISET WAKHUWATHAPONG

ชื่อสกุล: นายวิเศษ  วัคคุวัทพงษ์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0816940167

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name :NITIKORN NAEMJAN

ชื่อสกุล: นายนิติกรณ์  แนมจันทร์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.'0897269939

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : SANTI KOBKARNDEE

ชื่อสกุล: นายสันติ  กอบการดี

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0854597077

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : KOMSON ANUPANYAWAT

ชื่อสกุล: นายคมศร  อนุปัญญาวัฒน์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0838995924

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : PHUMPAN BOONMATUN

ชื่อสกุล:นายภูมิพ้นธ์  บุญมาตุ่น

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0817615775

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : KITIPONG PRAPHANANURAK

ชื่อสกุล: นายกิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0894268159

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : PUNNAWIT SATHAPIYAKHUN

ชื่อสกุล: นายปุณณวิช  สถาปิยะคุณ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Study Degree: Master Degree

Tel.'0816468199

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : SEKSIT KERDKIJ

ชื่อสกุล: นายเสกสิทธิ์  เกิดกิจ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0816476474

สำเร็จการศึกษา

 

PIC DATA STATUS

 

Full Name : THAWISAK PHANDUANG

ชื่อสกุล: นายทวีศักดิ์  พันธ์ด้วง

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0895804521

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : KRIANGCHAI RUEANGCHOTSATHIAN

ชื่อสกุล: นายเกรียงชัย  เรืองโชติเสถียร

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel.0854945456

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : THANONGCHAI PROMMA

ชื่อสกุล: นายทนงชัย  พรหมมา

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0840793499

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : PAKPOOM TRAKARNCHAN

ชื่อสกุล: นายภาคภูมิ  ตระการจันทร์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel. 0862441551

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : PONGSAK CHUESOOK

ชื่อสกุล: นายพงษ์ศักดิ์  เชื้อสุข

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0585143811

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : EAKNARIN ARJTHAWEEKOOL

ชื่อสกุล: นายเอกนรินทร์  อาจทวีกุล

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0874444708

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : TRISSANAN BOONMANG

ชื่อสกุล: นายตฤษนันท์  บุญมั่ง

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0818177157

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : ARNON SARUPPHON

ชื่อสกุล: นายอานนท์  สรุปพล

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Study Degree: Master Degree

Tel.0911837241

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : PATYAKHON KHISALANG

ชื่อสกุล: นายปรัชญากร คิสาลัง

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0811844100

สำเร็จการศึกษา

 


PIC DATA STATUS

 

Full Name : WUTTIKORN JANTAPHAN

ชื่อสกุล: นายวุฒิกรณ์  จันทะพันธ์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0898475631

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


PIC DATA STATUS


Full Name : JENWIT JANPAYAP

ชื่อสกุล: นายเจนวิทย์  จันทร์พยัพ

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0896275121

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : WORAWUT BUNMARPOB

ชื่อสกุล: นายวรวุฒิ  บุญมาพบ

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0885801485

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : PRASERT PIROMYA

ชื่อสกุล: นายประเสริฐ  ภิรมยา

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0839665178

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : SUWAT PENGCHAROEN

ชื่อสกุล: นายสุวัฒน์  เพ็งเจริญ

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0898118432

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : WONGSAPAT PIBOOLSUPAPRADIT

ชื่อสกุล: นายสุพัด  พิบูลศุภประดิษฐ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Study Degree: Master Degree

Tel.0849411065

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : WORRAWUTH JODNOK

ชื่อสกุล: นายวรวุฒิ  จอดนอก

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0807232221

สำเร็จการศึกษา

 PIC DATA STATUS

 

Full Name : APICHAT SORIKUL

ชื่อสกุล: นายอภิชาติ  โสรีกุล

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0894144183

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : WITHTAYA YONSUNTIA

ชื่อสกุล: นายวิทยา  ยนต์สันเทียะ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel.0819991318

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : THERDCHAI THABTHAISONG

ชื่อสกุล: นายเทอดชัย  ทับไธสงค์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0840793499

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : SOMKIET CHOOPRATEEP

ชื่อสกุล: นายสมเกียรติ ชูประทีป

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0848314411

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : SUNARONG SRIMONGKHOL

ชื่อสกุล: นายสุณรงค์  ศรีมงคล

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0896240058

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : PIRAMID PUTTHA

ชื่อสกุล: นายพิรามิตร  ปัดถา

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0896837070

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : PANOMTHIAN KUNPILUK

ชื่อสกุล: นายพนมเทียน  ขุนพิลึก

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0895684787

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : CHAIMONGKOL MASING

ชื่อสกุล: นายชัยมงคล  มาสิงห์

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Study Degree: Master Degree

Tel.0887171399

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : THEERAWAT WANGYOS

ชื่อสกุล: นายธีรวัฒน์  วังยศ

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0896206957

สำเร็จการศึกษา

PIC DATA STATUS

 

Full Name : EKKASAK KRANGKRATOKE

ชื่อสกุล: นายเอกศักดิ์  แกรงกระโทก

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0823237678

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : ARTIDH KENSOM

ชื่อสกุล: นายอาทิตย์  เคนโสม

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel.0863386861

 

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : TEERATIP PATPAKUL

ชื่อสกุล: นายธีราธิป พัฒน์ภากุล

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0846077053

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : BUNDID PHUTTHASOPHIT

ชื่อสกุล: นายบัณฑิต  พุทธโศภิษฐ์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.'0823958085

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name : PRASIT NIAMSUNGNOEN

ชื่อสกุล: นายประสิทธิ์  เนียมสูงเนิน

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0896240058

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : CHANSAK TAPOWINYOO

ชื่อสกุล: นายชาญศักดิ์  ตะโพวิญญู

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0817809118

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUSFull Name : PANUPAN BORISUT

ชื่อสกุล: นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Study Degree: Master Degree

Tel.0896245445

สำเร็จการศึกษา
PIC DATA STATUS


Full Name :SURIYA GARAGED

ชื่อสกุล: นายสุริยา  การะเกษ

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Study Degree: Master Degree

Tel.-

สำเร็จการศึกษา


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it