โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 6 (2/2554)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 6 (2/2554) PDF Print E-mail
1.คุณสมบัติการบดอัดและค่า ซี บี อาร์ ของดินถมคันทาง

 

2.การศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตเทศบาล ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

3. การศึกษาปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

4.การศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

5.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พื้นที่ศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

6.ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 

7.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในจังหวัดนครราชสีมา

 

8.การปรับปรุงคุณภาพวัสดุหินคลุกซีเมนต์ชั้นพื้นทางเดิมผสมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมด้วยปูนซีเมนต์

 

9.เปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการงานประปาระหว่างชุมชน  ที่มีและไม่มีระบบกรองน้ำในขบวนการผลิต ขององค์การบริหารส่วนต้าบลล้าเพียก อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

10.ระดับการปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจของแรงงานก่อสร้างต่อมาตรการการ  ป้องกันความปลอดภัยงานก่อสร้างอาคาร : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม ในเขตอ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี

 

11.โอกาสในการเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา

 

12.การคาดการณ์สถานการณ์ น้ำเสียเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโคกสูง  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


13.แผนที่ชั้นดินภายในเขตเทศบาลต าบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 


14.การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในการเพิ่มเสถียรภาพของคันทางถนน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

15.ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

16.การสำรวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2

 

17.ปัญหาการแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างโครงการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

18.การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการตัดสินใจและออกแบบขนาดอาคารอยู่อาศัยรวม ชนิดห้องพักเรียงแถวเดี่ยว และชนิดเรียงแถวคู่

 

19.การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม และ การก่อสร้างแบบผนังหล่อประกอบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรร
20.ปัจจัยและการตัดสินใจคัดเลือกใช้ผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการก่อสร้างในโพ้นทะเลในประเทศไทย
21.อิทธิพลของความเร็วรถบดอัดต่อการพัฒนาความแน่นในสนามของหินคลุกบดอัด
22.การประยุกต์ใช้เถ้าลอยในการผลิตบล็อกประสาน