โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 5 (1/2554)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 5 (1/2554) PDF Print E-mail

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 5 (1/2554)

1.นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์ / ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2.นายธรรมนูญ ธรรมะ /การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างและวิธีการจัดการระบบ ประปาหมู่บ้าน ของชุมชนขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตำบลสามสวน

3.นายจตุรงค์ เจริญผล / พฤติกรรมของผิวทางที่ซ่อมแซมด้วยการเสริมแผ่นใยสังเคราะห์

4.นายอารี ลือกลาง / ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังในการให้บริการของบุคลากรกองประปา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

5.นายทรงพล บุ่นวรรณา / การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคสาหรับผู้สูงอายุ กรณีตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

6.นายมนูญ บุญมณี / การเตรียมความพร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

7.นายเสกสรร พันธ์สวัสดิ์ / การทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ อำนวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ

8.นายพรชัย พงษ์ดี / ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานบำรุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

9.นายภาณุรัตน์ สุขวาสนะ / แนวคิดการวางท่อส่งน้าประปาลอดใต้ทะเล โดยวิธีลอยและจมจากอำเภอขนอมถึง –เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.นายอภิรักษ์ มาตรนอก / การศึกษาผลกระทบของสถานะความชื้นและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบธรรมชาติและรีไซเคิลต่อค่าการยุบตัวและกำลังอัดของคอนกรีต

11.นายศิวกร หวังปักกลาง / การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเทศบาลเมืองพัทยา

12.นายพิเชษฐ์ คงนอก / การศึกษาการจัดการขยะชุมชน เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


13.นายภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง / การสำรวจและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี


14.นายบุญชัย สอนพรหม / เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดการศึกษาทัศนคติของคนงานก่อสร้างต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท เอส ดับบลิว ที

15.นางสาวอมรรัตน์ บุตรเจริญ / การศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

16.นายชินวัฒน์ เรือนใหม่ / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ของชุมชน 4 หมู่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

17.นายนิติกร ดรกันยา / การสำรวจความรุนแรง และความถี่ของการล้ม ของผู้สูงอายุตามสถานที่ต่างๆ ในวัด ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา

18.นายปัญญา ผันดอนดู่ / ความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

19.นายอานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์ / การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา


20.นายจิรสิทธิ์ เลียวเสถียรวงค์ / ปัจจัยต่อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง นครราชสีมา

21.นายพงษ์พันธ์ จับวุฒิเชาว์ / การสำรวจและแนวทางการปรับปรุงระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

22.นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว / การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง