โครงงานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 (1/2553)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 (1/2553) PDF Print E-mail

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 3 (1/2553)

 

1.นายสมศรี เกงขุนทด :การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเทพารักษ์  และอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

Download

2.นายชุมนุม พันธ์แก้ว :การสำรวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงาน บำรุงปกติงานทางของแขวงการทางขอนแก่นที่  1

Download

3.นายกิติโรจน์ มะลาไวย์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนังและตลิ่งลำห้วยแคน

Download

4.นางสาวพิศมัย โสมาบุตร :ความพึงพอใจของประชากรต่อการได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานงาน ถนน : กรณีเปรียบเทียบ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และเทศบาลตำบลอุดมธรรม 

Download

5.นายวรากร หมั่นสระเกษ :การพัฒนากำลังอัดของบล็อกคอนกรีตที่ผลิตจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย 

Download

6.นายวัชรกร กองประชุม : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์สำหรับจัดทำแผนที่กายภาพ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

7.นายอดิศร สราวิช :การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตร กรณีศึกษา หมู่บ้านโคกล่าม ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ

Download

8.นายอลงกรณ์ งามดี :การเปรียบเทียบผลสำรวจความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประชากร ที่อาศัยในพื้นที่กับประชากรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ กรณีศึกษา บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12  ต.โนนสมบูรณ์  อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

Download

9.นางสาวขัตตยรันต์ สงวนสัตย์ :ศักยภาพระบบผลิตน้ำประปาของกิจการประปากระฉอดต้าบลตลาด  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

Download

10.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร :การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

11.นายณัฐพงศ์ เทพวงศ์ :การวางแผนธุรกิจ รัตโนภาส อพาร์ทเม้นท์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

12.นายดำรงค์ ศิริเขต :ปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัย ที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

Download

.13.นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ : การประมาณระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนสำหรับ งานบำรุงทาง :  กรณีศึกษา สำนักทางหลวงที่ 5 ( ขอนแก่น )

Download

14.นายนันทพล รัตนมณี : แผนที่ชั้นดินภายในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา

Download

15.นายนิคุณ สายวงค์เปียง :การศึกษาหาปัญหาด้านการจัดการวัสดุ ของบริษัทก่อสร้าง

Download

16.นายปภาวิน เหิดขุนทด :พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

Download

17.นายประจักษ์ หล้าจางวาง :การประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่แบบรวดเร็วโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประกอบ 

Download

18.นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า :ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรมทางหลวงในสภาวะเกิดอุทกภัย กรณีศึกษา แขวงการทางปทุมธานี 

Download

19.นายโภคินทร์ ช้ำเกตุ :คุณสมบัติการบดอัดและค่าซีบีอาร์ของดินเม็ดละเอียด ลูกรัง และหินคลุก 

Download

20.นายจิรวัฒน์ เขียวสะอาด :ปัญหาและความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลต ำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุร

Download

21.นายสมศักดิ์ ไชยโคตร :ความคุ้มทุนในการใช้ระบบน น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่หมู่ที่ 9และ หมู่ที่14 ต้าบลเสิงสาง  อ้าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีม

Download

22.นายรังสรรค์ ชั้นกลาง :โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอเมืองนครราชสีมา

Download