โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 4 (2/2553)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 4 (2/2553) PDF Print E-mail
Thursday, 25 October 2012 14:00

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 4 (2/2553)

 

1. นายเอกวิทย์ สุวรรณวงศ์ : แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหลังจากการเปิดใช้งานเทคโนโลยี 3G กรณีศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2. นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการป้องกันภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านวัง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

3. นายสมชาย วรธงไชย : การวางแผนและติดตามควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง

4. นายธนินพัชร์ ทองธนาวัฒน์ : การใช้โปรแกรม SPREADSHEET สาหรับคานวณเพื่อเร่งรัดงานใน S-CURVE

5. นายวิบูรณ์ ศรีก้อม : การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

6. นายวิจักร ศรีสมภาร : การตรวจวัดการวิบัติของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแนวทางการซ่อมบารุง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7. :นายเทอดศักด์ิ มวมขุนทด : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8. :

 

9. :

 

10. :

 

11. :

 

12. :