นายมงคล ดัชนีย์
 

Main Menu

 
นายมงคล ดัชนีย์ PDF Print E-mail

เรียนอย่างไรให้ได้เกรดเฉลี่ย 4.00

  • กระผมนายมงคล ดัชนีย์

พยายามเข้าเรียนทุกครั้งเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือ ต้องทำความเข้าใจวิชาที่เรียนในชั่วโมงให้ได้มากที่สุด มีอะไรสงสัยก็ให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนท่านจะอธิบายจนได้แนวคิดหรือวิธีการดำเนินการที่ถูกต้อง ถ้ามีเวลาก็ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา

กระผมใช้เวลาในการเดินทางไปเรียนและสอบ ทบทวนความรู้โดยการอัดเสียงเป็น Short Note แล้วเปิดฟังไปตลอดทาง (ผู้เรียนใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 2 ชม.)

รวมทั้งช่วยอธิบายให้เพื่อนร่วมเรียน ทราบถึงแนวคิดในการทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการฝึกความคล่องตัวในการการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

วิธีจดบันทึกสรุปใจความสำคัญของวิชาที่เรียนโดยการแยกย่อยประเด็นสำคัญออกเป็นประเด็นใหญ่ และประเด็นย่อยโดยใช้ผังความคิด Mind Map เป็นชั้น ๆ ลงไป เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ เพียงวิธีการง่าย ๆ ดังที่กล่าวมา อยากให้ทุกคนลองไปปฏิบัติดู น่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี

(นายมงคล ดัชนีย์)

นักศึกษารุ่นที่ 1/2552