โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 1 (1/2552)
 

Main Menu

 
โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 1 (1/2552) PDF Print E-mail

 

โครงงานมหาบัณฑิต รุ่น 1 (1/2552)

 

1. GLASUK PROMRIT : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการ กำาหนดราคากลางงานก่อสร้างส่วนโยธา : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

2. CHUYOT SRIWARAKHAN : ปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เขตอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา

3. TONGCHAI THONGTHAWEE : สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

4. NAPATCHA CHIDMAROENG : การศึกษาหาตำแหน่งอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมสำหรับป้องกันน้ำท่วม กรณีศึกษา : ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

5.KITTITUCH IMWATTANAKUL : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

6. KITTISAK PRAWPRAIRAT : พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

7.TREECHOK SIRI : ระดับความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

8. THANAKIT BUAKKHUNTHOD : การศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

9.THEERAPONG PRABSAKUL : การศึกษาอาการบาดเจ็บจากการทำงานก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001)

10. SUPPAKORN AIMWATTANAKUL : กรณีศึกษาสาเหตุความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

11.SANIT RATTANASARING :การประเมินผลของโครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเกิดอุบัติเหตุ ศึกษากรณี เส้นทางสาย นม.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 2 –บ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

12. SUMMANA SIMUI : การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร องค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตอำาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

13.SUPAMITR KOBUAKLANG : ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริการ ส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

14. BOONRIT SUKKASAM : ปัจจัยสำหรับการคัดเลือกประมูลงานโครงการก่อสร้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มุมมองผู้รับเหมา

15. PRAKOB PANSUNTIA : การศึกษาระดับการดำเนินการจัดการงานก่อสร้างของผู้บริหารเทศบาลตำบล กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลใน จังหวัดนครราชสีมา

16. PRAMOTE MOBKRATHOKE : การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในฝายยางท่าทางเกวียน

17. MONGKOL DUCHANEE : กำลังอัดของถนนที่ซ่อมแซมโดยเทคนิคการหมุนเวียน วัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่

18. RITTIRON SUNTANAWIWIT : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

19. WANNAPONG KHLONGKHLAEO :การศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุวัสดุที่ใช้ในการบูรณะทาง ผิวทางแอสฟัทต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling

20. SANTI MORAKOT : แนวทางแก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย

21. SAMART YINGKAMHAENG : แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาวบ้านหินหล่อง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

22. SUNET NAMKOTSRIE : คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา