หลักสูตร
 

Main Menu

 
หลักสูตร PDF Print E-mail

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2555)

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2555

มติที่ประชุมเรื่องที่ 8 อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 22 หลักสูตร

อนึ่ง มติที่แจ้งท่านมานี้ ยังต้องผ่านการับรองของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป


 

(หลักสูตร พ.ศ. 2552)

โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | หลักสูตรปี2552 |


 

20.jpg - 13.79 Kb

 

ชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
Master of Engineering Program in Construction and Infrastructure Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)
วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Engineering(Construction and Infrastructure Management)
M.Eng. (Construction and Infrastructure Management)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการศึกษาต่อยอดพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต โดยจัดให้มีการเรียนแบบสหวิทยาการ ที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาเพื่อการบริหารจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ ได้แก่ งานโครงสร้าง งานดิน งานชลประทาน งานจราจรขนส่ง งานสุขาภิบาล งานสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง นักศึกษาได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจกระบวนการของงานโครงการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุม จัดโครงสร้างทีมงาน บริหารทรัพยากร การส่งมอบ จนถึงการใช้งานและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง และเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารพัฒนาโครงการก่อสร้าง หรือบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ เวลาและต้นทุน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.2.1 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญรอบด้านในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อสามารถบริหารและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาและบริหารจัดการงานที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางวิศวกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4.2.3 มีทักษะในด้านการพัฒนางานโครงการก่อสร้างและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดองค์ความรู้ และมีความสำนึกในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.2.4 มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ และสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการงานประเภทโครงการหรืองานผลิตทางด้านวิศวกรรมของภูมิภาคและของประเทศได้
4.2.5 มีจริยธรรม และคุณธรรมในการเป็นผู้นำแห่งวิชาชีพ

 


**สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศุภมาส โทร 044-224546 หรือ คุณณัฐญา โทร 044-224421 **