การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 

Main Menu

 

Login Form

 
>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา

 

นางสาวเสาวรส หะสิตะ เลขประจำตัว M5641727 อาจารย์ที่ปรึกษา>> ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

ผลงานตีพิมพ์>>เสาวรส หะสิตะ,สุขสันติ์ หอพิบูลสุข. (2559), แอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของหินปูน

และตะกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบ: คุณสมบัติทางวิศวกรรมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์.

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจา ปี ครั้งที่ 11, 17-19 กุมภาพันธ์ 2559,  นครราชสีมา, ประเทศไทย.,

หน้า 100-106 >>ดูผลงานคลิกที่นี่<<


นายอิทธิกร  ภูมิพันธ์ เลขประจำตัว D5540266 อาจารย์ที่ปรึกษา>> ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

ผลงานตีพิมพ์>>Phummiphan, I., Horpibulsuk, S., Sukmak, P., Chinkulkijniwat, A.,

Arulrajah, A. and Shen, S-L. Stabilisation of marginal lateritic soil using high

calcium fly ash-based geopolymer. Road Materials and Pavement Design.

2016:pp. 1-15. >>ดูผลงานคลิกที่นี่<<


>>ผลงานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงาน
ก่อสร้างฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ( Suksun Horpibulsuk
Apichat Suddeepong ,Pokin Chamket, 
Avirut Chinkulkijniwat) 

apichat.jpg - 276.41 Kb

 
>>The Best Paper Award

 

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนายอภิรักษ์ มาตรนอก

มหาบัณฑิตหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

รุ่น 1/2554 ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น"The Best Paper Award "

เรื่อง Effect of Moisture and

Absorption of Natural and  Recycled Coarse

Aggregates on Properties of Concretes) จากงานประชุมวิชาการ

ระะดับนานาชาติ The Fifth International Conference onScience,

Technology and Innovation for Sustainable

Well-Being (STISWB V)  วันที่ 4-6 กันยายน 25561082191_10201390101947879_975040815_n.jpg - 116.77 Kb

 


 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3