การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 

Main Menu

 

Login Form

 
>>บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 554634

>>บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 554634 : BUILDING INFORMATION

MODELING หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างฯ ในวันอาทิตย์ที่13 มีนาคม 2559<<

21.jpg - 117.12 Kb


 
>>งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า

20.jpg - 92.43 Kb

ภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ดูภาพเพิ่มเติม >>


 
>>บรรยายพิเศษ รายวิชา 554605 seminar

 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสายGeotechทุกท่าน**

เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ"เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาการ

ทรุดตัวของพื้นโครงสร้างคอนกรีต ด้วยการฉีดสารเรซิ่น" จากวิทยากรชื่อ

คุณอภิวิชญ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทสล่า เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด#ในวันอาทิตย์

ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง B5203 อาคารเรียนรวม 2

>>ดูภาพเพิ่มเติม<<


 
>>เข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส

>>หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในวโรกาสเข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     >>>ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ที่ได้รับเกียรติเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556”  
เพื่อรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนจะสรรหาและเชิญ
นักวิจัยอาวุโสของประเทศที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน ให้เมธีวิจัยอาวุโส
พัฒนากลุ่มวิจัย พัฒนาผลงาน  และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ  

  
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3